Wskazówki dla autorów

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Wskazówki dla autorów referatów

1.  Artykuł dostarczony do druku powinien mieć objętość do 20 s. formatu A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami - 1,5. Ostateczny termin przesłania dokumentu w programie tekstowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mija dnia 30 września 2018 r.

2.  Autorstwo - imię i nazwisko autora (autorów) wraz z podaniem afiliacji.

3.  Przypisy na dole strony (wstawiane przez funkcję 'wstaw przypis'):

 • książka: G. Gmiterek, Biblioteka 2.0, Warszawa 2012, s. 75.
 • artykuł z pracy zbiorowej: G. Walczewska-Klimczak, Animacja czytelnictwa dziecięcego: kilka subiektywnych uwag o istocie procesu, [w:] Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji, red. nauk. G. Leszczyński,
  D. Świerszczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 15.

 • artykuł z czasopisma: B. Kocowski, Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny" 1951, z. 1/2, s. 72-84,
 • strona internetowa: Historia: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, https://www.pbw.edu.pl/o-bibliotece/historia, [dostęp: 15 stycznia 2017],
 • artykuł na stronie internetowej: P. Milewska, Odjazdowy Bibliotekarz okiem organizatorów w świetle wyników ankiety ewaluacyjnej 2012, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 139, s. 1-13, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/62/87article/view/62/87 [dostęp: 28 października 2016].

4.  Cytaty - kursywą wraz z podaniem źródła (opis jak powyżej).

5.  Ilustracje (zdjęcia, wykresy) podpisane poniżej według formatu:

 • tabela: Tab. 1., Tab. 2., itd.,
 • wykresy: Wykr. 1., Wykr., 2. itd.,
 • ilustracje i zdjęcia: Il. 1., Il. 2. itd.,
 • po opisie ilustracji lub zdjęcia informacja o autorze fotografii: (fot.) inicjał imienia i nazwisko.

6.  Zdjęcia i wykresy należy osadzić w tekście, a także przysłać w formie załączników. Minimalny rozmiar zdjęć 1036x1512 pikseli, rozdzielczość 300 dpi.

7.  Wymagania szczegółowe:

 • tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

 • tytuły czasopism - cudzysłów,

 • wyrażenia zapożyczone - kursywa,

 • imiona i nazwiska: pierwsze podanie - pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

 • odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

– tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

– tytuły czasopism - cudzysłów,

– wyrażenia zapożyczone - kursywa,

– imiona i nazwiska: pierwsze podanie – pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

– odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

♦ U. Paszkiewicz, Z warsztatu badań proweniencyjnych. Wybrane znaki własnościowe księgozbiorów prywatnych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne” 2004, R. 48, s. 107-127.

♦ Tamże, s. 107-108.

lub: inicjał imienia, nazwisko i strona, jeśli jest tylko jedno dzieło danego autora oraz skrót dz. cyt. np.:

♦ przypis 2: J. Muszkowski, Życie książki, Kraków 1951, s. 394.

♦ przypis 10: J. Muszkowski, dz. cyt., s. 129.

lub: inicjał imienia i nazwisko oraz początek tytułu i strona, gdy jest więcej niż jedno dzieło danego autora np.:

♦ przypis 15: A. Jagusztyn, Katalog sprawozdań szkolnych 1843-1995. Cz.1, Polonica, Rzeszów 1997. 

♦ przypis 15: A. Jagusztyn, Źródła drukowane …, s. 298.

♦ gdy w kolejnym przypisie powołujemy się na tego samego autora co poprzednio, ale na inną jego pracę, zamiast imienia i nazwiska piszemy Tejże lub Tegoż:
M. Głowiński, O intertekstualności [w:] tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

8.  Abstrakt i słowa kluczowe - do tekstu należy dołączyć krótki abstrakt (do 5 zdań) oraz słowa kluczowe (od 4 do 5 wyrazów).

 

Partnerzy

Prezydent Miasta Krakowa
LOFI Robot Księgarnia Akademicka

autorska logo

 

znak emotikon logo

 

 

 

 
 

 

Patronat medialny

 

www.krakow.pl