Informacja publiczna

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dostęp do informacji publicznych

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:
  • osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Rada Europejską lub Radę Unii Europejskiej,

  • utrudniłoby w sposób istotny ochronie interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym,

  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIP, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • nie wymaga uzasadnienia – chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;

 • w dowolniej formie – w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Biblioteka pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek koordynuje Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

Miejsce składania dokumentów

 

Wniosek można przesłać na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,  al. F. Focha 39, 30-119 Kraków,

na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki:

Kraków, Al. F. Focha 39

Wydział Organizacyjno- Administracyjnym

 

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 Art. 4 ust. 1, 3, art. 5, art. 10, art. 13, art. 14 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.).