Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA

Statut

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka nosi nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

 2. Siedziba Biblioteki znajduje się w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 39.

 3. Na terenie województwa małopolskiego działają biblioteki filialne noszące nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w ...”.

 4. Biblioteki filialne znajdują się w następujących miejscowościach:

  1. Chrzanów, al. Henryka 53

  2. Kraków, os. Kościuszkowskie 2a

  3. Miechów, ul. ks. Skorupki 4

  4. Myślenice, ul. Żeromskiego 9

  5. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43

  6. Oświęcim, ul. Bema 4

  7. Proszowice, ul. 3 Maja 91

  8. Słomniki, ul. T. Kościuszki 26

  9. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 23 A

  10. Wadowice, ul. Lwowska 24

 5. Ilekroć w statucie jest mowa o Bibliotece należy przez to rozumieć Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i jej Filie.

 6. Biblioteka posiada wspólną pieczęć urzędową w pełnym brzmieniu.

 7. Biblioteka obejmuje zasięgiem swego działania obszar województwa małopolskiego.

 8. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Małopolskie.

 9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 10. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 11. Biblioteka jest jednostką budżetową samorządu województwa małopolskiego.

 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest zaliczona do bibliotek naukowych, których zadania określają odrębne przepisy.

 13. Biblioteka działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;

  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

  4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;

  6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu;

  7. niniejszego statutu.

 

II Cele i zadania

§ 2

 1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań Biblioteki należy:       
  1. gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:
   1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
   2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
   3. literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
   4. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
   5. podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
   6. materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,
   7. materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2-5,
   8. materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania:
   1. szkół i placówek oświatowych oraz pracujących w nich nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
   2. bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich nauczycieli bibliotekarzy.
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
  4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej, medialnej.
 3. Wspomaganie jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
  1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzonych w systemie oświaty, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
  2. wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  3. realizacji podstaw programowych,
  4. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
  5. wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  6. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
 4. Biblioteka może:
  1. organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
  2. prowadzić działalność wydawniczą,
  3. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
 5. Biblioteka realizuje swoje zadania przez:
  1. podstawową działalność biblioteczną tj. gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z profilem zbiorów; opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów; ochronę zbiorów, której zasady określają regulaminy udostępniania i regulamin pracy oraz przepisy dotyczące stałej kontroli zbiorów; indywidualne udostępnianie zbiorów na zewnątrz, na miejscu oraz międzybiblioteczne,
  2. działalność informacyjną, która obejmuje gromadzenie, opracowanie dokumentacyjne i udostępnianie informacji; łączność informacyjną przez organizowanie współpracy międzybibliotecznej i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; popularyzowanie oświatowej informacji naukowej i o charakterze praktycznym dla potrzeb użytkowników wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 1,
  3. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegającego na:

a. zaplanowaniu i przeprowadzeniu, w związku z potrzebami szkoły lub placówki, działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki obejmujących:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki

- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki

- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

- wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji

b. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń,

4. działalność instrukcyjną na rzecz bibliotek szkolnych, współpracę z nauczycielami bibliotekarzami w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

5. współdziałanie z innymi bibliotekami pedagogicznymi, szkół wyższych i z placówkami doskonalenia nauczycieli na rzecz wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podnoszenia jakości usług informacyjnych Biblioteki,

6. prowadzenie zorganizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 

III Organy Biblioteki

§ 3

 1. Organami Biblioteki są:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.
 3. Funkcję dyrektora Biblioteki powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla osób zatrudnionych w Bibliotece.
 5. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. nadzór administracyjny i nadzór pedagogiczny,
  2. organizacja i koordynacja pracy Biblioteki oraz nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników,
  3. terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami władz nadrzędnych,
  4. informowanie władz nadrzędnych o stanie spraw, które powinny być podane do ich wiadomości,
  5. realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
  6. nadzór i kontrola czynności kancelaryjnych oraz należytego przechowywania akt, ewidencji i pomocy urzędowych; zabezpieczenie poufności spraw,
  7. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami bibliotekarzami, pracownikami ekonomicznymi, administracji i obsługi,
  8. opracowywanie arkusza organizacyjnego Biblioteki na dany rok szkolny,
  9. ustalanie zakresów czynności Wydziałów i Filii oraz Kierowników,
  10. okresowe oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli bibliotekarzy oraz kontrola efektywności pracy innych pracowników Biblioteki,
  11. wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawach organizacji bibliotek filialnych,
  12. przestrzeganie zgodności ze statutem wydawanych zarządzeń,
  13. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
  14. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i środkami pozabudżetowymi Biblioteki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 4

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające ze statutu Biblioteki.
 2. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z biblioteczną działalnością statutową i Biblioteki jako zakładu pracy.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele bibliotekarze tj. wszyscy pracownicy pedagogiczni Biblioteki.
 4. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania rady.
 5. Regulamin działania rady pedagogicznej uchwalony przez ten organ nie może być sprzeczny ze statutem Biblioteki.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym, bez możliwości udziału w głosowaniu, zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady albo przez innych członków rady w porozumieniu z przewodniczącym:
  1. pracownicy administracyjno-ekonomiczni i obsługi Biblioteki,
  2. przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
  3. przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego i oświatowego,
  4. przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,
  5. inne osoby.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Biblioteki,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w działalności dydaktycznej Biblioteki,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Biblioteki,
  2. projekt planu finansowego Biblioteki,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom bibliotekarzom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  5. propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych lub odwołania z funkcji.
 9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela bibliotekarza ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Bibliotece.
 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Biblioteki oraz go uchwala.
 11. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach organizowanych z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego lub co najmniej 1/3 członków rady.
 12. Zebrania rady są organizowane w miarę bieżących potrzeb i w związku z konkretnymi obowiązkami, a obligatoryjnie dwa razy w roku szkolnym.
 13. Uchwały rady podjęte na zebraniach są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków rady.

§ 5

 1. Spory między organami Biblioteki są rozstrzygane na gruncie obowiązującego prawa z zastosowaniem metod i form negocjacyjnych.
 2. Strony dążą do rozwiązywania sporów wewnątrz Biblioteki.
 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego strony mogą wystąpić o jego rozstrzygnięcie do kuratora oświaty lub do organu prowadzącego.

 

IV Organizacja Biblioteki

§ 6

 1. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Biblioteki, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem planu finansowego Biblioteki.
 2. W arkuszu organizacyjnym dyrektor zamieszcza liczbę pracowników Biblioteki, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy Biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 7

 1. Według kryteriów funkcji bibliotecznych tworzy się następujące wydziały:
  1. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
  2. Wypożyczalnia Zbiorów,
  3. Czytelnia Główna,
  4. Informacyjno-Bibliograficzny,
  5. Współpraca ze Środowiskiem,
  6. Organizacyjno-Administracyjny z Samodzielną Komórką Finansową,
  7. Magazyn Główny Zbiorów.
 2. Dla potrzeb informatyzacji Biblioteki tworzy się samodzielne stanowisko bibliotekarza systemowego podległego bezpośrednio wicedyrektorowi.
 3. Wydziały tworzy, przekształca i znosi dyrektor w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.
 4. Biblioteki filialne są bezwydziałowymi komórkami organizacyjnymi, integralnymi częściami, objętymi budżetem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.
 5. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

§ 8

 1. Wydziałami i Filiami kierują kierownicy powoływani i odwoływani przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Kompetencje kierowników określa dyrektor Biblioteki.
 3. Do zadań kierowników Wydziałów i Filii należy w szczególności:
  1. organizacja i koordynacja pracy Wydziału lub Filii oraz nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników,
  2. określanie zakresów czynności i odpowiedzialności materialnej podległych pracowników,
  3. sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy nauczycieli bibliotekarzy Wydziału lub Filii,
  4. nadzór pedagogiczny nad podległymi nauczycielami bibliotekarzami,
  5. terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami dyrektora,
  6. informowanie dyrektora o stanie spraw, które powinny być podane do jego wiadomości,
  7. udział w zebraniach rady pedagogicznej,
  8. wnioskowanie w sprawach przyznania nagród i zastosowania kar wobec podległych pracowników,
  9. prowadzenie dokumentacji Wydziału lub Filii,
  10. właściwe wykorzystywanie środków finansowych Biblioteki zgodnie z zaleceniami dyrektora i głównego księgowego Biblioteki,
  11. wnioskowanie w sprawach wyposażenia Wydziału lub Filii,
  12. reprezentowanie Wydziału lub Filii na zewnątrz.

§ 9

 1. W Bibliotece tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Funkcję wicedyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Wicedyrektor organizuje, planuje, koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów i Filii.
 4. Szczegółowy zakres działania wicedyrektora określa dyrektor Biblioteki.
 5. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  1. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie agend udostępniania zbiorów Biblioteki,
  2. nadzorowanie pracy Komisji Inwentaryzacji Zbiorów i Komisji Selekcji Zbiorów,
  3. nadzorowanie informatyzacji Biblioteki,
  4. nadzór merytoryczny nad nauczycielami bibliotekarzami pełniącymi funkcje kierownicze,
  5. kontrolowanie dowodów obecności w pracy,
  6. koordynowanie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej przeprowadzanych w Bibliotece,
  7. sprawozdawczość statystyczna,
  8. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników,
  9. prowadzenie wyodrębnionej części dokumentacji Biblioteki,
  10. kontrolowanie dyscypliny pracy,
  11. organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników w dziale udostępniania zbiorów,
  12. aktualizowanie zakresów czynności kierowników,
  13. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu wakacyjnych i śródrocznych studenckich praktyk zawodowych odbywających się w Bibliotece,
  14. pełnienie obowiązków dyrektora, w przypadku jego nieobecności.

§ 10

Wicedyrektor i kierownicy wydziałów stanowią zespół doradczy dyrektora Biblioteki.

§ 11

 1. Biblioteka udostępnia zbiory na podstawie regulaminów udostępniania zbiorów, które szczegółowo określają prawa i obowiązki czytelników oraz obowiązki bibliotekarzy wobec czytelników.
 2. Zbiory są udostępniane nieodpłatnie. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów i usług Biblioteki mają użytkownicy wymienieni w rozdz. II § 2 ust. 1 statutu.
 3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie udostępnia zbiory we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach:
     poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1930;
     środa od 1300 do 1930, sobota od 830 do 1430;
  w lipcu i sierpniu, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach:
     poniedziałek, środa od 1300 do 1930
     wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1430.
 4. Dni i godziny otwarcia bibliotek filialnych określa kierownik Filii w uzgodnieniu z dyrektorem.

 

V Pracownicy Biblioteki

§ 12

 1. W Bibliotece są zatrudnieni pracownicy podstawowej działalności tj. nauczyciele bibliotekarze, magazynierzy zbiorów bibliotecznych, informatyk oraz pracownicy administracyjni, ekonomiczni i obsługi.
 2. W bibliotekach filialnych są zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze i pracownicy obsługi.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Biblioteki w formie pisemnych przydziałów czynności zatwierdza dyrektor Biblioteki.
 5. Do zakresu zadań nauczycieli bibliotekarzy należy realizacja celów i zadań Biblioteki wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 2, 3, 4, w szczególności:
  1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów drogą zakupów, darów, wymiany; selekcja i kontrola zbiorów,
  2. opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami,
  3. udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu zgodne z obowiązującym regulaminem udostępniania zbiorów i usług,
  4. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o zbiorach i spoza zbiorów Biblioteki oraz informacji multimedialnej,
  5. organizowanie i prowadzenie wspomagania,
  6. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
  7. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe,
  8. współpraca z bibliotekami szkolnymi,
  9. ochrona zbiorów,
  10. przestrzeganie ustalonych dyżurów, celem zapewnienia ciągłości otwarcia Biblioteki,
  11. służenie pomocą użytkownikom Biblioteki.
 6. Do zakresu zadań pracowników ekonomiczno-administracyjnych należy:
  1. prowadzenie spraw finansowo-budżetowych pracowników oraz majątkowo-gospodarczych i kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi,
  3. prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku i środkami trwałymi,
  4. prowadzenie inwentaryzacji, sprawozdawczości, spraw biurowych i bieżącej korespondencji, akt rzeczowych i archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prowadzenie spraw osobowych pracowników Biblioteki,
  6. zarządzanie budynkami, lokalami oraz lokalną kotłownią gazową,
  7. prowadzenie sekretariatu bibliotecznego,
 7. Do zakresu zadań pracowników  magazynierów należy:
  1. przechowywanie zbiorów bibliotecznych, ich udostępnianie oraz ochrona i konserwacja,
  2. realizacja zamówień czytelniczych z Magazynu Głównego Zbiorów,
  3. prace związane z ustawieniem księgozbioru, jego porządkowaniem i przemieszczaniem.
 8. Do zakresu zadań pracowników obsługi należy:
  1. utrzymanie porządku w pomieszczeniach bibliotecznych i wokół budynków,
  2. ochrona zbiorów i majątku Biblioteki przed kradzieżą, pożarem, zalaniem wodą,
  3. konserwacja i naprawy instalacji oraz wyposażenia technicznego i sprzętu bibliotecznego.
 9. Sprawy finansowo-budżetowe Biblioteki prowadzi główny księgowy przy pomocy księgowej i kasjera.
 10. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi, na którego wniosek zostaje powoływany i odwoływany.
 11. Główny księgowy odpowiada za legalność i prawidłowość gospodarki finansowej. Za całokształt działalności finansowej odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki.
 12. Do obowiązków głównego księgowego należy:
  1. opracowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki i czuwanie nad ich prawidłową realizacją,
  2. kierowanie rachunkowością Biblioteki,
  3. wykonywanie finansowej kontroli wewnętrznej,
  4. realizacja operacji finansowych,
  5. opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Biblioteki,
  6. ewidencja dochodów budżetowych oraz rozliczeń Biblioteki z tego tytułu,
  7. ewidencja stanu środków pozostających do dyspozycji Biblioteki oraz powstających w toku jej działalności i zobowiązań,
  8. ewidencja wydzielonych odcinków działalności Biblioteki /inwestycje, remonty, rachunek dochodów/,
  9. sprawozdawczość i terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych do organu prowadzącego,
  10. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Biblioteki.
 13. Sprawy komputeryzacji Biblioteki organizuje informatyk – administrator sieci we współpracy z bibliotekarzem systemowym.
 14. Do podstawowych zadań informatyka należy:
  1. utrzymanie sprzętu komputerowego w stanie gotowości do pracy,
  2. zabezpieczenie i archiwizacja danych tworzonych w bibliotece,
  3. budowa i utrzymanie sieci informatycznej Biblioteki.
 15. Do podstawowych zadań bibliotekarza systemowego należy:
  1. zarządzanie oraz administrowanie informatycznym systemem bibliotecznym,
  2. koordynacja prac przy tworzeniu cyfrowych zasobów bibliotecznych.

§ 13

Biblioteka organizuje praktyki zawodowe na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora Biblioteki z uczelnią lub inną instytucją oświatową.

 

VI Zbiory Biblioteki

§ 14

 1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz materiały audiowizualne poprzez zakup, dary, wymianę i w drodze rekompensat za materiały biblioteczne zagubione, zniszczone lub zwrócone po regulaminowym terminie.
 2. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów odbywa się poprzez analizowanie ofert rynku księgarskiego, dezyderatów czytelników i pracowników działu udostępniania zbiorów oraz na podstawie katalogów i ofert wydawniczych.
 3. Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne pod kątem potrzeb użytkowników zgodnie z wymienionymi w rozdz. II § 2. ust. 1.

 

VII Formy gospodarki finansowej

§ 15

 1. Biblioteka jako jednostka budżetowa jest dysponentem środków finansowych trzeciego stopnia. Biblioteka prowadzi również gospodarkę pozabudżetową na rachunku dochodów jednostek budżetowych.
 2. Gospodarka finansowa Biblioteki jest realizowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39.

 

VIII Postanowienia końcowe

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki  określają odrębne przepisy.

§ 17

 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane z inicjatywy organu prowadzącego, dyrektora Biblioteki lub Rady Pedagogicznej.
 2. Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Biblioteki każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.
 4. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 czerwca 2023 r.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2023 r.
Pozycje
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  
Kalendarz wydarzeń
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Biblioteka poleca
Gry planszowe
Wystawy
Akademia Wartości
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Jubileusz - 100 lat PBW
Poradnik Na Focha
Pomocne linki oświatowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.