Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie (PBW).

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. Bibliotece – rozumie się przez to PBW w Krakowie;

  2. zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne, zbiory specjalne;

  3. Czytelniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin.

 

 

§ 2 Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych w § 10.
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
  1. prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni Głównej i w Czytelni Bibliograficznej;
  2. drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni: książki, płyty CD-audio i DVD, gry planszowe, mapy;
  3. drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni.
 3. Biblioteka jest czynna od 830 do 1930, w środy od 1300 do 1930, w soboty od 830 do 1430. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Biblioteka jest czynna: poniedziałek, środa od 1300 do 1930, wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1430, w soboty nieczynna.
 4. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.
 5. Szczegółowe zasady działania oraz godziny pracy filii określają regulaminy wewnętrzne.
 6. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.
 7. Przy zapisie należy przedłożyć:
  1. nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia;
  2. nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia i studiowania;
  3. studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką;
  4. niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (przy zapisie wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości);
  5. pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.
 8. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. Marszałka F. Focha 39 (zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
  1. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
  2. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od roku ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
  3. Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  4. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. 12 427 31 98 w. 16 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić PBW w Krakowie o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.
 11. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.
 12. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania jej przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje duplikat karty w terminie do jednego tygodnia.
 13. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.
 14. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:
  1. zablokowanie konta Czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;
  2. automatyczne naliczanie przez komputerowy system biblioteczny opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 15. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup innych materiałów wskazanych przez bibliotekarza.
 16. W wyjątkowych przypadkach, gdy czytelnik wykaże, że brak zwrotu materiałów bibliotecznych w terminie był wynikiem niezawinionej i niezależnej od niego sytuacji albo gdy wymaga tego interes społeczny, Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o nienaliczeniu opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 14 lit. b, albo o naliczeniu opłaty w niepełnej wysokości lub przyjęciu ekwiwalentu od czytelnika. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Procedurę nienaliczania lub zmniejszania opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

 

§ 3 Zasady korzystania z Wypożyczalni

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
  1. nauczyciele: 7 tytułów książek;
  2. nauczyciele studiujący oraz studenci więcej niż jednego kierunku: 10 tytułów książek;
  3. studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: 6 tytułów książek;
  4. pozostałe osoby: 4 tytuły książek;
  5. dodatkowo 4 tytuły materiałów audiowizualnych;
  6. dodatkowo 1 grę planszową.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca, nauczycielom studiującym – na okres 2 miesięcy. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia.
 3. Z materiałów bibliotecznych znajdujących się w katalogu elektronicznym Czytelnik korzysta po uprzednim komputerowym ich zamówieniu. Wypożyczanie i udostępnianie tych materiałów rejestruje się wyłącznie elektronicznie.
 4. Na pozycje znajdujące się poza katalogiem komputerowym (w katalogach kartkowych) Czytelnik składa zamówienie w Wypożyczalni lub Czytelni, a następnie wypełnia rewers.
 5. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie przewiduje pisemnego potwierdzania zwrotu materiałów bibliotecznych.
 6. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.
 7. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 3 dni od daty ich zwrotu przez poprzedniego Czytelnika.
 8. Materiały biblioteczne należy zamawiać, prolongować i rezerwować poprzez katalog OPAC www.
 9. Zamówienia na pozycje znajdujące się w budynkach magazynowych Biblioteki są realizowane do 30 minut w godzinach od 830 do 1915, w środy od 1300 do 1915,
  w soboty od 830 do 1415.
 10. Nie wypożycza się na zewnątrz:
  1. druków wydanych do 1945 r. włącznie;
  2. druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;
  3. materiałów bibliotecznych należących do zbiorów Czytelni Głównej i Czytelni Bibliograficznej;
 11. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
 12. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

 

§ 4 Zasady korzystania z Czytelni

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:

  1. pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;

  2. wpisania się do zeszytu odwiedzin.

 2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

 4. Samowolne korzystanie ze zbiorów Czytelni dopuszcza się wyłącznie w odniesieniu do czasopism bieżących.

 5. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

 6. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz, w zależności od ich formatu oraz poczytności.

 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na książki z Magazynu do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 5 woluminów.

 8. Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu z Magazynu dzieł w następnych dniach, dyżurujący bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.

 9. Stare druki udostępnia się wyłącznie do badań naukowych po wcześniejszym ustaleniu terminu i za zgodą Dyrektora Biblioteki.

 

§ 5 Usługi informacyjno-bibliograficzne

 1. Usługi informacyjno-bibliograficzne świadczy Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.
 2. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.
 3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

 

§ 6 Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach krakowskich.
 2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.
 3. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.
 4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.
 5. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
 6. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

 

§ 7 Zasady korzystania z komputerów i urządzeń mobilnych

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników komputery oraz tablety wraz z akcesoriami.
 2. W przypadku udostępniania urządzeń mobilnych bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, oprócz karty bibliotecznej.
 3. Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych i tabletów w godzinach otwarcia agend w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych jest większa niż liczba sprzętu informatycznego. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z urządzenia ograniczony jest do jednej godziny.
 4. Z urządzeń mobilnych Czytelnik może korzystać w Czytelni Głównej. Urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane do lekcji i warsztatów organizowanych przez Bibliotekę – wówczas będą niedostępne do czasu ukończenia zajęć.
 5. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sprzętu informatycznego.
 6. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.
 7. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:
  1. tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;
  2. naruszać praw autorskich i licencyjnych;
  3. wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).
 8. Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne.
 9. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do urządzenia słuchawki (udostępnia je dyżurujący bibliotekarz).
 10. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 11. Zabrania się prób przełamywania zabezpieczeń lub nieautoryzowanej modyfikacji systemu operacyjnego tabletu.
 12. Czytelnik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 13. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu, jak i szkody dokonane za pośrednictwem użyczonego sprzętu.
 16. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.
 17. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.


§ 8 Działalność edukacyjna i kulturalna

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
 3. Nauczyciele, którzy wraz z grupą/klasą chcą skorzystać z oferty edukacyjnej Biblioteki są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wydziale Współpracy ze Środowiskiem, najpóźniej na trzy dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.
 4. Dane osobowe podane przez Uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 7. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
 8. Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.

 

§ 9 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić identyczny egzemplarz, lub
  2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub
  3. dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub
  4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.
 2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 10 Usługi reprograficzne

 1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.
 2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:
  1. skanowanie;
  2. kopiowanie danych z nośnika na nośnik;
  3. fotografowanie sprzętem czytelnika.
 3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.
 4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo odmowy kserowania materiałów bibliotecznych ze względu na ich stan techniczny.
 5. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na bezpłatne skany dla nauczycieli zapisanych do Biblioteki.
 6. Realizacja zamówień na skany dla nauczycieli odbywa się w następujący sposób:
  1. po złożeniu zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i podaniu numeru karty Czytelnika – do 10 skanów na bieżąco, w przypadku zamówienia więcej niż 10 skanów termin realizacji usługi jest ustalany indywidualnie,
  2. zamówienia złożone na godzinę przed zamknięciem Biblioteki realizowane będą w miarę możliwości na bieżąco. Realizacja zamówień złożonych po tym terminie może nastąpić w kolejnym dniu roboczym – w zależności od ilości zamówień.
 7. Czytelnicy zapisani w Filiach Biblioteki składają zamówienia za pośrednictwem lokalnych placówek PBW.

 

§ 11 Przepisy końcowe

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelniach i Wypożyczalni.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bibliotece.
 4. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującego się agresywnie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 6. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do regulaminu:
  1. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  2. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
  3. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.
 7. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.
 9. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Czytelni Głównej, lub wrzucać do skrzynki na uwagi Czytelników znajdującej się w Wypożyczalni.
 10. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 11. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 12. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 11 podejmuje Kierownik Wydziału w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 13. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 14. O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy Biblioteki.

 

§ 12

 1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 10/18

dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (PBW) im. H. Kołłątaja w Krakowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opłat pobieranych przez PBW i Filie

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług PBW im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zarządza się, co następuje:

§ 1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Filie usytuowane w Chrzanowie, Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, Słomnikach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach pobierają opłaty:

 1. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych 1,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki od każdej jednostki bibliotecznej;
 2. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych: do dziesięciokrotnej rzeczywistej wartości jednostki inwentarzowej oraz koszt niezwrócenia tych materiałów w terminie określonym w § 1 punkt a niniejszego zarządzenia;
 3. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej 5,00 zł.

§ 2

Za każdą dokonaną opłatę Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

§ 3

Wysokość opłat może ulec zmianie.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 8/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 9/18

Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (PBW) w Krakowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Na podstawie Art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia z 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

§ 2

Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

 

Regulamin korzystania z Platformy Moodle
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Rejestracja na Platformie Moodle (moodle.pbw.edu.pl) wymaga akceptacji warunków niniejszego regulaminu. Użytkownik wyraża swoją zgodę podczas pierwszego logowania na platformie.
 2. W regulaminie stosuje się następujące terminy:
  1. Platforma Moodle: system informatyczny do wspierania procesów dydaktycznych w ramach doskonalenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie;
  2. Użytkownik: osoba posiadająca konto na Platformie Moodle;
  3. Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu lub szkolenia na Platformie Moodle;
  4. Uczestnik: Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie;
  5.  Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy Moodle.

 

§ 2 Prawa autorskie 

 1. Materiały dydaktyczne umieszczone na Platformie Moodle są chronione prawem autorskim.
 2. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie bez wyraźnej zgody ich autorów jest zabronione.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.1231 z póź. zm.) na Platformie Moodle można zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik posiada prawa autorskie. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.

 

§ 3 Dane osobowe

 1. W celu rejestracji na Platformie Moodle Użytkownik zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danymi osobowymi: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich brak może uniemożliwić korzystania z usług świadczonych na Platformie Moodle przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka F. Focha 39,
   30-119 Kraków,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. 12 427 31 98 w. 16 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną,
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat licząc od roku ostatniej aktywności podjętej na Platformie Moodle,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, ze dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania),
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.
 2. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem kursu.
 3. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępniania konta lub materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika.

 

 

Biblioteki Pedagogiczne wywodzą się z Bibliotek Nauczycielskich, które zaczęto tworzyć z księgozbiorów działów nauczycielskich bibliotek szkolnych wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie należy do najstarszych. Powstała w 1922 roku jako Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego z inicjatywy ówczesnego wiceministra oświaty Tadeusza Łopuszańskiego. W pierwszych latach (1922-28) Biblioteką kierował dr Adam Matuszek, nauczyciel Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. Następnie kierownictwo przejął Jan Zaręba (1928-36), a po nim - do wybuchu II wojny światowej - prof. dr Jan Hulewicz. Bibliotekarzami byli urlopowani nauczyciele.

W 1926 r. Biblioteka otrzymała statut określający jej stan prawny a także cele i zadania1. W początkach swej działalności Biblioteka mieściła się na parterze Gimnazjum im. B. Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9. Lokal obejmował cztery pomieszczenia i chociaż z trudem mieścił księgozbiór, Biblioteka Nauczycielska intensywnie się rozwijała. Rozkwit przerwał w 1939 r. wybuch II wojny światowej.

Bezpośrednio po ustaniu działań wojennych Bibliotekę reaktywowano jako Centralną Bibliotekę Pedagogiczną Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Kierownikiem został dr Franciszek Michejda, a następnie - w latach 1946 -1948 - dr Tadeusz Turkowski (pierwszy etatowy kierownik).

Od września 1948 do marca 1949 roku obowiązki kierownika pełnił dr Benedykt Bieńkowski, a od 1 kwietnia 1949 roku Ministerstwo Oświaty w drodze konkursu powierzyło obowiązki kierownika Centralnej Biblioteki Pedagogicznej mgr Stanisławie Tokarz-Wisłockiej.

Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 21 maja 1951 r. Biblioteki Nauczycielskie przekształcono w Biblioteki Pedagogiczne, a biblioteka krakowska stała się Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką2. Nowy statut zagwarantował Bibliotece własny budżet i etaty. Równocześnie rozszerzył zakres działania, wyodrębniając w nowej strukturze organizacyjnej Dział Informacyjno-Bibliograficzny (1954).

W tym czasie, dzięki swoim unikalnym zbiorom, a także ich dostępności, Biblioteka stała się jedną z najpopularniejszych w Krakowie. W 1968 r. Biblioteka została przeniesiona do zaadaptowanego na jej potrzeby budynku przy ul. Michałowskiego 10. W tym samym roku Uchwałą Rady Ministrów nr 269 z 20 sierpnia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zyskała status biblioteki naukowej3.

W 1972 r. w pięćdziesięciolecie istnienia Kuratorium nadało Bibliotece imię Hugona Kołłątaja.

W 1973 r. po 24 latach kierowania Biblioteką mgr Stanisława Tokarz-Wisłocka przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora powierzono mgr Krystynie Blamowskiej.

W połowie lat siedemdziesiątych, wskutek nowego podziału administracyjnego (likwidacja powiatów, stworzenie nowych województw) nastąpiła reorganizacja sieci istniejących bibliotek pedagogicznych, co odzwierciedlił wydany w 1976 r. statut Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich4. W 1979 roku stanowisko dyrektora objął mgr Józef Żuradzki,który w 1990 roku przeszedł na emeryturę.

W 1991 r. zarządzeniem Kuratora Oświaty (nr 76 / 91) Biblioteka kolejny raz zmieniła swoją siedzibę. Przeprowadzka trwała do czerwca 1992 r. Obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zajmuje 3 budynki przy al. F. Focha 39.

W wyniku wyboru Rady Pedagogicznej oraz konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w 1990 r. dyrektorem Biblioteki została mgr Zofia Harasimowicz.

Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie jest samorząd Województwa Małopolskiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

1 września 2007 r. stanowisko dyrektora objęła mgr Wanda Dudek, która w 2015 r. przeszła na emeryturę.

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Województwo małopolskie od 1 stycznia 2016 funkcję dyrektora Biblioteki powierzono mgr Annie Piotrowskiej.

 

1 Dz. Urz. KOSK 1926 nr 6 poz. 724 s.163-166.

2 Dz. Urz. MOiW 1951 nr 10 poz. 116.

3 Monitor Polski 1968 nr 36 poz. 253 s. 505-506.

4 Dz. Urz. MOiW 1976 nr 4 poz. 26.

 

Koncepcja pracy

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

 

Nasze cele:

Biblioteka służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących.

Wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji.

Biblioteka realizuje kierunki polityki oświatowej państwa ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pracownicy Biblioteki tworzą sprawny i skuteczny zespół oparty na otwartości i dobrej komunikacji.

Nasze zadania:

 1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia specjalistyczne zbiory służące szeroko rozumianemu procesowi edukacji społeczeństwa.
 2. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną promującą edukację permanentną.
 3. Biblioteka wspiera uczestników procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności nauczycieli w realizacji zajęć i w doskonaleniu zawodowym poprzez:
  • organizację konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń i konsultacji dla nauczycieli w szczególności dla nauczycieli bibliotekarzy,
  • zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacji,
  • konkursy,
  • wystawy,
  • prelekcje, spotkania.
 4. Biblioteka inspiruje i promuje czytelnictwo.
 5. Biblioteka zapewnia kompetentną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe kadrę pedagogiczną.
 6. Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych.
 7. Biblioteka stosuje różnorodne formy pracy i wdraża nowoczesne metody komunikacji z czytelnikiem.
 8. Biblioteka dąży do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych.
 9. Biblioteka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku.
 10. Biblioteka upowszechnia swoje osiągnięcia.
 11. Biblioteka rozpoznaje potrzeby i oczekiwania użytkowników i stosownie do nich kształtuje ofertę swoich usług.
 12. Biblioteka pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.
 13. Biblioteka współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury.
 14. Biblioteka prowadzi działalność naukowo-badawczą.

 

Statut

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka nosi nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

 2. Siedziba Biblioteki znajduje się w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 39.

 3. Na terenie województwa małopolskiego działają biblioteki filialne noszące nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w ...”.

 4. Biblioteki filialne znajdują się w następujących miejscowościach:

  1. Chrzanów, al. Henryka 53

  2. Kraków, os. Kościuszkowskie 2a

  3. Miechów, ul. ks. Skorupki 4

  4. Myślenice, ul. Żeromskiego 9

  5. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43

  6. Oświęcim, ul. Bema 4

  7. Proszowice, ul. 3 Maja 91

  8. Słomniki, ul. T. Kościuszki 26

  9. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 23 A

  10. Wadowice, ul. Lwowska 24

 5. Ilekroć w statucie jest mowa o Bibliotece należy przez to rozumieć Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i jej Filie.

 6. Biblioteka posiada wspólną pieczęć urzędową w pełnym brzmieniu.

 7. Biblioteka obejmuje zasięgiem swego działania obszar województwa małopolskiego.

 8. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Małopolskie.

 9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 10. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 11. Biblioteka jest jednostką budżetową samorządu województwa małopolskiego.

 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest zaliczona do bibliotek naukowych, których zadania określają odrębne przepisy.

 13. Biblioteka działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;

  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

  4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;

  6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu;

  7. niniejszego statutu.

 

II Cele i zadania

§ 2

 1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań Biblioteki należy:       
  1. gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:
   1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
   2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
   3. literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
   4. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
   5. podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
   6. materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,
   7. materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2-5,
   8. materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania:
   1. szkół i placówek oświatowych oraz pracujących w nich nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
   2. bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich nauczycieli bibliotekarzy.
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
  4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej, medialnej.
 3. Wspomaganie jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
  1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzonych w systemie oświaty, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
  2. wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  3. realizacji podstaw programowych,
  4. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
  5. wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  6. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
 4. Biblioteka może:
  1. organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
  2. prowadzić działalność wydawniczą,
  3. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
 5. Biblioteka realizuje swoje zadania przez:
  1. podstawową działalność biblioteczną tj. gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z profilem zbiorów; opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów; ochronę zbiorów, której zasady określają regulaminy udostępniania i regulamin pracy oraz przepisy dotyczące stałej kontroli zbiorów; indywidualne udostępnianie zbiorów na zewnątrz, na miejscu oraz międzybiblioteczne,
  2. działalność informacyjną, która obejmuje gromadzenie, opracowanie dokumentacyjne i udostępnianie informacji; łączność informacyjną przez organizowanie współpracy międzybibliotecznej i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; popularyzowanie oświatowej informacji naukowej i o charakterze praktycznym dla potrzeb użytkowników wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 1,
  3. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegającego na:

a. zaplanowaniu i przeprowadzeniu, w związku z potrzebami szkoły lub placówki, działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki obejmujących:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki

- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki

- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

- wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji

b. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń,

4. działalność instrukcyjną na rzecz bibliotek szkolnych, współpracę z nauczycielami bibliotekarzami w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

5. współdziałanie z innymi bibliotekami pedagogicznymi, szkół wyższych i z placówkami doskonalenia nauczycieli na rzecz wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podnoszenia jakości usług informacyjnych Biblioteki,

6. prowadzenie zorganizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 

III Organy Biblioteki

§ 3

 1. Organami Biblioteki są:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.
 3. Funkcję dyrektora Biblioteki powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla osób zatrudnionych w Bibliotece.
 5. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. nadzór administracyjny i nadzór pedagogiczny,
  2. organizacja i koordynacja pracy Biblioteki oraz nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników,
  3. terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami władz nadrzędnych,
  4. informowanie władz nadrzędnych o stanie spraw, które powinny być podane do ich wiadomości,
  5. realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
  6. nadzór i kontrola czynności kancelaryjnych oraz należytego przechowywania akt, ewidencji i pomocy urzędowych; zabezpieczenie poufności spraw,
  7. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami bibliotekarzami, pracownikami ekonomicznymi, administracji i obsługi,
  8. opracowywanie arkusza organizacyjnego Biblioteki na dany rok szkolny,
  9. ustalanie zakresów czynności Wydziałów i Filii oraz Kierowników,
  10. okresowe oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli bibliotekarzy oraz kontrola efektywności pracy innych pracowników Biblioteki,
  11. wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawach organizacji bibliotek filialnych,
  12. przestrzeganie zgodności ze statutem wydawanych zarządzeń,
  13. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
  14. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i środkami pozabudżetowymi Biblioteki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 4

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające ze statutu Biblioteki.
 2. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z biblioteczną działalnością statutową i Biblioteki jako zakładu pracy.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele bibliotekarze tj. wszyscy pracownicy pedagogiczni Biblioteki.
 4. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania rady.
 5. Regulamin działania rady pedagogicznej uchwalony przez ten organ nie może być sprzeczny ze statutem Biblioteki.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym, bez możliwości udziału w głosowaniu, zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady albo przez innych członków rady w porozumieniu z przewodniczącym:
  1. pracownicy administracyjno-ekonomiczni i obsługi Biblioteki,
  2. przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
  3. przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego i oświatowego,
  4. przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,
  5. inne osoby.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Biblioteki,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w działalności dydaktycznej Biblioteki,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Biblioteki,
  2. projekt planu finansowego Biblioteki,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom bibliotekarzom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  5. propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych lub odwołania z funkcji.
 9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela bibliotekarza ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Bibliotece.
 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Biblioteki oraz go uchwala.
 11. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach organizowanych z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego lub co najmniej 1/3 członków rady.
 12. Zebrania rady są organizowane w miarę bieżących potrzeb i w związku z konkretnymi obowiązkami, a obligatoryjnie dwa razy w roku szkolnym.
 13. Uchwały rady podjęte na zebraniach są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków rady.

§ 5

 1. Spory między organami Biblioteki są rozstrzygane na gruncie obowiązującego prawa z zastosowaniem metod i form negocjacyjnych.
 2. Strony dążą do rozwiązywania sporów wewnątrz Biblioteki.
 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego strony mogą wystąpić o jego rozstrzygnięcie do kuratora oświaty lub do organu prowadzącego.

 

IV Organizacja Biblioteki

§ 6

 1. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Biblioteki, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem planu finansowego Biblioteki.
 2. W arkuszu organizacyjnym dyrektor zamieszcza liczbę pracowników Biblioteki, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy Biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 7

 1. Według kryteriów funkcji bibliotecznych tworzy się następujące wydziały:
  1. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
  2. Wypożyczalnia Zbiorów,
  3. Czytelnia Główna,
  4. Informacyjno-Bibliograficzny,
  5. Współpraca ze Środowiskiem,
  6. Organizacyjno-Administracyjny z Samodzielną Komórką Finansową,
  7. Magazyn Główny Zbiorów.
 2. Dla potrzeb informatyzacji Biblioteki tworzy się samodzielne stanowisko bibliotekarza systemowego podległego bezpośrednio wicedyrektorowi.
 3. Wydziały tworzy, przekształca i znosi dyrektor w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.
 4. Biblioteki filialne są bezwydziałowymi komórkami organizacyjnymi, integralnymi częściami, objętymi budżetem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.
 5. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

§ 8

 1. Wydziałami i Filiami kierują kierownicy powoływani i odwoływani przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Kompetencje kierowników określa dyrektor Biblioteki.
 3. Do zadań kierowników Wydziałów i Filii należy w szczególności:
  1. organizacja i koordynacja pracy Wydziału lub Filii oraz nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników,
  2. określanie zakresów czynności i odpowiedzialności materialnej podległych pracowników,
  3. sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy nauczycieli bibliotekarzy Wydziału lub Filii,
  4. nadzór pedagogiczny nad podległymi nauczycielami bibliotekarzami,
  5. terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami dyrektora,
  6. informowanie dyrektora o stanie spraw, które powinny być podane do jego wiadomości,
  7. udział w zebraniach rady pedagogicznej,
  8. wnioskowanie w sprawach przyznania nagród i zastosowania kar wobec podległych pracowników,
  9. prowadzenie dokumentacji Wydziału lub Filii,
  10. właściwe wykorzystywanie środków finansowych Biblioteki zgodnie z zaleceniami dyrektora i głównego księgowego Biblioteki,
  11. wnioskowanie w sprawach wyposażenia Wydziału lub Filii,
  12. reprezentowanie Wydziału lub Filii na zewnątrz.

§ 9

 1. W Bibliotece tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Funkcję wicedyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Wicedyrektor organizuje, planuje, koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów i Filii.
 4. Szczegółowy zakres działania wicedyrektora określa dyrektor Biblioteki.
 5. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  1. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie agend udostępniania zbiorów Biblioteki,
  2. nadzorowanie pracy Komisji Inwentaryzacji Zbiorów i Komisji Selekcji Zbiorów,
  3. nadzorowanie informatyzacji Biblioteki,
  4. nadzór merytoryczny nad nauczycielami bibliotekarzami pełniącymi funkcje kierownicze,
  5. kontrolowanie dowodów obecności w pracy,
  6. koordynowanie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej przeprowadzanych w Bibliotece,
  7. sprawozdawczość statystyczna,
  8. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników,
  9. prowadzenie wyodrębnionej części dokumentacji Biblioteki,
  10. kontrolowanie dyscypliny pracy,
  11. organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników w dziale udostępniania zbiorów,
  12. aktualizowanie zakresów czynności kierowników,
  13. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu wakacyjnych i śródrocznych studenckich praktyk zawodowych odbywających się w Bibliotece,
  14. pełnienie obowiązków dyrektora, w przypadku jego nieobecności.

§ 10

Wicedyrektor i kierownicy wydziałów stanowią zespół doradczy dyrektora Biblioteki.

§ 11

 1. Biblioteka udostępnia zbiory na podstawie regulaminów udostępniania zbiorów, które szczegółowo określają prawa i obowiązki czytelników oraz obowiązki bibliotekarzy wobec czytelników.
 2. Zbiory są udostępniane nieodpłatnie. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów i usług Biblioteki mają użytkownicy wymienieni w rozdz. II § 2 ust. 1 statutu.
 3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie udostępnia zbiory we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach:
     poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1930;
     środa od 1300 do 1930, sobota od 830 do 1430;
  w lipcu i sierpniu, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach:
     poniedziałek, środa od 1300 do 1930
     wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1430.
 4. Dni i godziny otwarcia bibliotek filialnych określa kierownik Filii w uzgodnieniu z dyrektorem.

 

V Pracownicy Biblioteki

§ 12

 1. W Bibliotece są zatrudnieni pracownicy podstawowej działalności tj. nauczyciele bibliotekarze, magazynierzy zbiorów bibliotecznych, informatyk oraz pracownicy administracyjni, ekonomiczni i obsługi.
 2. W bibliotekach filialnych są zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze i pracownicy obsługi.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Biblioteki w formie pisemnych przydziałów czynności zatwierdza dyrektor Biblioteki.
 5. Do zakresu zadań nauczycieli bibliotekarzy należy realizacja celów i zadań Biblioteki wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 2, 3, 4, w szczególności:
  1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów drogą zakupów, darów, wymiany; selekcja i kontrola zbiorów,
  2. opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami,
  3. udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu zgodne z obowiązującym regulaminem udostępniania zbiorów i usług,
  4. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o zbiorach i spoza zbiorów Biblioteki oraz informacji multimedialnej,
  5. organizowanie i prowadzenie wspomagania,
  6. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
  7. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe,
  8. współpraca z bibliotekami szkolnymi,
  9. ochrona zbiorów,
  10. przestrzeganie ustalonych dyżurów, celem zapewnienia ciągłości otwarcia Biblioteki,
  11. służenie pomocą użytkownikom Biblioteki.
 6. Do zakresu zadań pracowników ekonomiczno-administracyjnych należy:
  1. prowadzenie spraw finansowo-budżetowych pracowników oraz majątkowo-gospodarczych i kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi,
  3. prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku i środkami trwałymi,
  4. prowadzenie inwentaryzacji, sprawozdawczości, spraw biurowych i bieżącej korespondencji, akt rzeczowych i archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prowadzenie spraw osobowych pracowników Biblioteki,
  6. zarządzanie budynkami, lokalami oraz lokalną kotłownią gazową,
  7. prowadzenie sekretariatu bibliotecznego,
 7. Do zakresu zadań pracowników  magazynierów należy:
  1. przechowywanie zbiorów bibliotecznych, ich udostępnianie oraz ochrona i konserwacja,
  2. realizacja zamówień czytelniczych z Magazynu Głównego Zbiorów,
  3. prace związane z ustawieniem księgozbioru, jego porządkowaniem i przemieszczaniem.
 8. Do zakresu zadań pracowników obsługi należy:
  1. utrzymanie porządku w pomieszczeniach bibliotecznych i wokół budynków,
  2. ochrona zbiorów i majątku Biblioteki przed kradzieżą, pożarem, zalaniem wodą,
  3. konserwacja i naprawy instalacji oraz wyposażenia technicznego i sprzętu bibliotecznego.
 9. Sprawy finansowo-budżetowe Biblioteki prowadzi główny księgowy przy pomocy księgowej i kasjera.
 10. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi, na którego wniosek zostaje powoływany i odwoływany.
 11. Główny księgowy odpowiada za legalność i prawidłowość gospodarki finansowej. Za całokształt działalności finansowej odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki.
 12. Do obowiązków głównego księgowego należy:
  1. opracowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki i czuwanie nad ich prawidłową realizacją,
  2. kierowanie rachunkowością Biblioteki,
  3. wykonywanie finansowej kontroli wewnętrznej,
  4. realizacja operacji finansowych,
  5. opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Biblioteki,
  6. ewidencja dochodów budżetowych oraz rozliczeń Biblioteki z tego tytułu,
  7. ewidencja stanu środków pozostających do dyspozycji Biblioteki oraz powstających w toku jej działalności i zobowiązań,
  8. ewidencja wydzielonych odcinków działalności Biblioteki /inwestycje, remonty, rachunek dochodów/,
  9. sprawozdawczość i terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych do organu prowadzącego,
  10. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Biblioteki.
 13. Sprawy komputeryzacji Biblioteki organizuje informatyk – administrator sieci we współpracy z bibliotekarzem systemowym.
 14. Do podstawowych zadań informatyka należy:
  1. utrzymanie sprzętu komputerowego w stanie gotowości do pracy,
  2. zabezpieczenie i archiwizacja danych tworzonych w bibliotece,
  3. budowa i utrzymanie sieci informatycznej Biblioteki.
 15. Do podstawowych zadań bibliotekarza systemowego należy:
  1. zarządzanie oraz administrowanie informatycznym systemem bibliotecznym,
  2. koordynacja prac przy tworzeniu cyfrowych zasobów bibliotecznych.

§ 13

Biblioteka organizuje praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie pisemnych porozumień dyrektora Biblioteki zawieranych z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 

VI Zbiory Biblioteki

§ 14

 1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz materiały audiowizualne poprzez zakup, dary, wymianę i w drodze rekompensat za materiały biblioteczne zagubione, zniszczone lub zwrócone po regulaminowym terminie.
 2. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów odbywa się poprzez analizowanie ofert rynku księgarskiego, dezyderatów czytelników i pracowników działu udostępniania zbiorów oraz na podstawie katalogów i ofert wydawniczych.
 3. Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne pod kątem potrzeb użytkowników zgodnie z wymienionymi w rozdz. II § 2. ust. 1.

 

VII Formy gospodarki finansowej

§ 15

 1. Biblioteka jako jednostka budżetowa jest dysponentem środków finansowych trzeciego stopnia. Biblioteka prowadzi również gospodarkę pozabudżetową na rachunku dochodów jednostek budżetowych.
 2. Gospodarka finansowa Biblioteki jest realizowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39.

 

VIII Postanowienia końcowe

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki  określają odrębne przepisy.

§ 17

 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane z inicjatywy organu prowadzącego, dyrektora Biblioteki lub Rady Pedagogicznej.
 2. Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Biblioteki każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.
 4. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 października 2021 r.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r.

Podkategorie

Do końca grudnia 2020 roku

zgromadzono 273406 materiałów bibliotecznych (łącznie z filiami 515109), w tym 239807 druków zwartych (łącznie z filiami 464979). Najcenniejszą częścią kolekcji są starodruki: 1898 ­ dotyczące szkolnictwa i pedagogiki, podręczniki i książki metodyczne dla nauczycieli. Posiadamy 9801 materiałów audiowizualnych (łącznie z filiami 11424), w tym: gry planszowe i inne pomoce dydaktyczne: 267.

Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.