II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

 
Partnerzy
Patronat medialny
Patronat honorowy
Józef Pilch - Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Sprawozdanie z II Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych

Każda technologia – jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem,
nie albo – albo, lecz tym i tym jednocześnie.

Neil Postman „Technopol. Triumf techniki nad kulturą”

 

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. odbyło się II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Temat konferencji brzmiał „Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji”.

Trudno wyobrazić sobie Kraków bez melodii hejnału granego na wszystkie strony świata. To jedna z najbardziej znanych tradycji miasta. To właśnie sygnał hejnału w wykonaniu nauczyciela bibliotekarza Jarosława Miszczyka ogłosił rozpoczęcie piątego, jubileuszowego spotkania w Krakowie. Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych organizowane jest od 2013 roku. Pierwsze trzy konferencje organizowano we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Instytut Nauk o Informacji UP), a od 2016 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie, jedyna wśród bibliotek pedagogicznych o statusie naukowym, organizuje Forum samodzielnie.

Gości Forum powitała Dyrektor PBW w Krakowie Anna Piotrowska.

Zaproszenie na konferencję przyjęli dyrektorzy i przedstawiciele środowiska oświatowego i naukowego: Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dariusz Styrna, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie Irena Legutko, Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Remigiusz Sapa, Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Małgorzata Dutka-Mucha.

W II Nowym Forum uczestniczyli dyrektorzy bibliotek pedagogicznych i szkół, nauczyciele, bibliotekarze, bibliolodzy, pedagodzy, doktoranci, specjaliści różnych dziedzin, których obszarem zainteresowania są zmiany we współczesnej edukacji.

Pierwszego dnia konferencja podzielona była na trzy panele. Pierwszy z nich poprowadził dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk.

Wykład otwierający Forum wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Profesor, zajmujący się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej, medialnej i nowych mediów, zaciekawił słuchaczy prezentując pedagogiczne rozważania na temat współczesnego świata informacji.

Drugi referat przedstawiła dr Magdalena Wójcik z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Naukowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Pani Doktor wskazała na stan badań i omówiła przykłady dobrych praktyk w zakresie działań bibliotek na rzecz promocji wiedzy o technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Trzeci referat przygotowała Dorota Janczak z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka mówiła o wprowadzaniu nowych technologii do szkół, które powinno być poprzedzone zaplanowanym wsparciem kadry nauczycielskiej.

Drugi panel otworzył dr hab. Andrzej Kaliszewski, reprezentujący Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapraszając do wygłoszenia pierwszego referatu Krzysztofa Henne. Przedstawiciel firmy Sygnity Business Solutions, producenta systemu bibliotecznego PROLIB, odniósł się w wystąpieniu do wymagań nowoczesnych czytelników, będących inspiracją nie tylko dla bibliotek, ale i producentów oprogramowania.

W drugim referacie, Izabela Rudnicka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przedstawiła możliwości realizowania programów nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Prelegentka szczególną uwagę zwróciła na uświadamianie nauczycielom i uczniom zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii w realizacji projektów edukacyjnych.

Elżbieta Szczypińska i Katarzyna Pietraczyk zapoznały uczestników z realizowanymi w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie i Filii w Sochaczewie wybranymi działaniami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (konferencje, szkolenia, serwisy społecznościowe, blogi, wirtualna sieć współpracy i samokształcenia, platforma e-learningowa) skierowanymi do nauczycieli.

W kolejnym wystąpieniu Agata Kiełkowicz i Ewa Mauer z Fundacji Szkoła Medialna zaprezentowały Małopolską Inicjatywę Cyfrowej Edukacji (MICE), której przyświeca przekonanie o konieczności konsolidacji działań na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli. Prelegentki poinformowały o powołaniu Publicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w Krakowie, jako placówki modelowej MICE, co szczególnie zaciekawiło słuchaczy.

W następnym referacie, Katarzyna Nowak i Sylwia Sawicka omówiły zrealizowany w 2016 r. przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie projekt edukacyjny „Sienkiewicz”. Inicjatywa skierowana była do uczniów i nauczycieli wszystkich etapów kształcenia. Projekt miał zainspirować odbiorców do wykorzystywania nowych technologii podczas realizacji zagadnień związanych z literaturą.

Dr Dagmara Kawoń-Noga z Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zaprezentowała Regionalny Portal Edukacyjny tworzony w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Prelegentka omówiła okoliczności powstania projektu, jego realizację, przeznaczenie, a także ciekawe rozwiązania w obszarze komunikacji ze środowiskiem lokalnym i pozyskiwania danych.

Trzeci panel poprowadziła dr hab. Maria Konopka, członek Rady Naukowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Jako pierwszy głos zabrał Piotr Milc z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który swoje wystąpienie poświęcił mediom społecznościowym i możliwości ich wykorzystania w promocji literatury, czytelnictwa i samych bibliotek.

W drugim referacie Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie omówiła szczególną rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako kompetencji kluczowych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podkreślone zostało, że nauczyciel wykorzystujący w pracy dydaktyczno-wychowawczej otwarte zasoby edukacyjne, dydaktyczne programy interaktywne, posługujący się urządzeniami mobilnymi, może stać się dla uczniów autorytetem, tutorem, nowoczesnym pedagogiem motywującym do rozwoju.

Ostatnia prezentacja pierwszego dnia Forum przygotowana została przez Halinę Świtlicką Małgorzatę Pająk, pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Prelegentki omówiły wybrane interaktywne zajęcia dla nauczycieli i uczniów - prowadzone zarówno w macierzystej bibliotece w Krakowie, jak i w Filiach w Olkuszu i Suchej Beskidzkiej - z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii, między innymi aplikacji edukacyjnych, nauki programowania, tworzenia prezentacji, filmów, infografik, stron internetowych, korzystania z Dysku Google i Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Po intensywnym dniu różnorodnych wystąpień, organizatorzy zaplanowali dla uczestników konferencji kolację w restauracji przy ulicy Gołębiej, mieszczącej się w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiego Starego Miasta. Wieczór uświetnił recital aktora Teatru Ludowego Jana Nosala.

 

Drugiego dnia konferencja podzielona była na dwa panele. Prowadzenie obrad moderowała dr Magdalena Wójcik.

W pierwszym referacie, Joanna Gulczyńska z Fundacji Uniwersytet Dzieci omówiła bezpłatny serwis www.scenariuszelekcji.edu.pl. Portal udostępnia nauczycielom scenariusze zajęć autorstwa naukowców i ekspertów, które popularyzując wiedzę i naukę, mogą być inspiracją i podpowiedzią dla dydaktyków, jak w twórczy sposób pracować z uczniami.

Drugie wystąpienie przygotował Andrzej Peć z firmy Funtronic, który zaprezentował Magiczny Dywan (urządzenie w formie interaktywnej podłogi) i możliwości jego zastosowania w rozwijaniu prostych i złożonych umiejętności uczniów. Uczestnicy Forum mogli w czasie przerwy zobaczyć i przetestować urządzenie w holu biblioteki.

W trzecim referacie, Małgorzata Kwaśnik i Justyna Dominika Malinowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku przedstawiły wyniki badań empirycznych prowadzonych wśród nauczycieli szkół podstawowych. Celem analizy było między innymi ustalenie poziomu kompetencji i motywacji stosowania nowoczesnych technologii w pracy nauczycieli, a także zbadanie wpływu wspomagania Pedagogicznej Biblioteki w Gdańsku na bardziej efektywne wykorzystywanie TIK.

Czwarty referat przygotowany został przez Małgorzatę Kulkę, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) nr 3 w Krakowie oraz Agatę Byczyńską nauczycielkę SOSW, która przedstawiła prezentację. Prelegentka zaznajomiła słuchaczy z działalnością Ośrodka w zakresie edukacji i terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną i omówiła wykorzystywanie nowych technologii w edukacji podopiecznych, między innymi na przykładzie doświadczeń z odbywania zagranicznych praktyk zawodowych uczniów.

Barbara Kozik, w zamykającym pierwszy panel wystąpieniu, ukazała przykładowe działania Pedagogicznej Biblioteki w Nowym Sączu w zakresie upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród odbiorców usług bibliotecznych.

Drugi panel rozpoczął się od referatu Beaty Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Prelegentka omówiła propozycje zajęć dla uczniów rozwijających ich kompetencje medialne i informacyjne oraz rozwiązania z zakresu wykorzystania TIK przez nauczycieli, które mogą zwiększyć atrakcyjność lekcji.

W kolejnym wystąpieniu, dr Marta Deńca ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, zwróciła uwagę na ważne miejsce edukacji medialnej w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazała propozycje różnorodnych działań, jakie mogą być podejmowane w ramach szeroko pojętej pracy z tą grupą uczniów, obejmujące wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji i wychowaniu oraz w diagnozie i terapii pedagogicznej.

Trzeci referat, Anny Płusy z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, dotyczył miejsca biblioteki pedagogicznej w realizacji kompleksowego wspomagania szkół w obszarze kształcenia kompetencji informatycznych. Wskazując na przykłady dobrych praktyk, prelegentka postawiła tezę, że wśród nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych spotyka się wysokiej klasy ekspertów kształcenia kompetencji kluczowych z obszaru TIK.

Prezentację na temat IBUK Libra, jako sprawdzonej technologii dla edukacji i rozwoju, przedstawiła Anna Radoszewska z Wydawnictwa PWN.

Ostatni referat dr Beaty Janik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie dotyczył edukacyjnego i wychowawczego potencjału gier komputerowych. Posługując się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa (polskiego i obcego), prelegentka przedstawiła sposoby wykorzystania gier komputerowych, jako pomocy dydaktycznych, podnoszących atrakcyjność i efektywność nauczania, a także wpływ gier na rozwój samodzielności, czy umiejętność radzenia sobie z porażkami.

Na zakończenie II NOFBP Dyrektor PBW w Krakowie Anna Piotrowska podziękowała wszystkim za udział w konferencji, owocne obrady i zaprosiła do Krakowa za rok.

Uczestnicy konferencji podkreślali trafność wybranego tematu oraz potrzebę wdrażania nowych technologii do nauczania. Wprowadzanie TIK do edukacji ma ogromne znaczenie dla adaptacji młodego pokolenia do dzisiejszego świata. Nauczyciele zobligowani są do doskonalenia swoich kompetencji cyfrowych. Współcześnie zmienia się też znacząco rola bibliotek pedagogicznych. Obecnie są one nie tylko centrum informacji, ale stają się ważnym partnerem dla nauczycieli i instytucji oświatowych w kształceniu kompetencji kluczowych z obszaru TIK.

 

Komunikat w sprawie posteru bibliotecznego na IFLA 2017

Podczas obrad II Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie podjęto rozmowę na temat udziału naszych bibliotek w Kongresie IFLA, który odbędzie się w sierpniu we Wrocławiu.

Trzy nasze koleżanki z bibliotek w Warszawie, Opolu i Krakowie będą tam oficjalnie reprezentować sieć bibliotek pedagogicznych.

Niestety, wystąpienie przygotowane przez jedną z nich (reprezentantkę biblioteki w Opolu), profesjonalnie pokazujące specyfikę naszych bibliotek nie zostało zakwalifikowane do prezentacji – zapewne nie zmieściło się w tematyce tegorocznego Kongresu.

Tym samym jedynym znakiem naszej obecności na Kongresie będzie poster, który został zaprezentowany podczas forum w Krakowie – a ściślej, nowa wersja posteru, przygotowania której podjęły się nasze koleżanki z Wrocławia i Krakowa.

Przedstawiciele Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, którzy rozpoczęli prace nad posterem i doprowadzili do jego zgłoszenia komisji kwalifikującej, bardzo dziękują za przejęcie prac nad ostateczną wersją posteru. Jesteśmy pewni, że będzie on profesjonalnie i atrakcyjnie pokazywał fenomen bibliotek pedagogicznych, a nasze koleżanki uczestniczące w Kongresie będą go fachowo komentować.

Sylwia Czacharowska

Przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych

 

Garść wspomnień z dotychczasowych konferencji (2013-2016) – prezentacja do pobrania

 

8 czerwca 2017

9 czerwca 2017

Więcej zdjęć »

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.