Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

Statut

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka nosi nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

 2. Siedziba Biblioteki znajduje się w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 39.

 3. Na terenie województwa małopolskiego działają biblioteki filialne noszące nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w ...”.

 4. Biblioteki filialne znajdują się w następujących miejscowościach:

  1. Chrzanów, al. Henryka 53

  2. Kraków, os. Kościuszkowskie 2a

  3. Miechów, ul. ks. Skorupki 4

  4. Myślenice, ul. Żeromskiego 9

  5. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43

  6. Oświęcim, ul. Bema 4

  7. Proszowice, ul. 3 Maja 91

  8. Słomniki, ul. T. Kościuszki 26

  9. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 23 A

  10. Wadowice, ul. Lwowska 24

 5. Ilekroć w statucie jest mowa o Bibliotece należy przez to rozumieć Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i jej Filie.

 6. Biblioteka posiada wspólną pieczęć urzędową w pełnym brzmieniu.

 7. Biblioteka obejmuje zasięgiem swego działania obszar województwa małopolskiego.

 8. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Małopolskie.

 9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 10. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 11. Biblioteka jest jednostką budżetową samorządu województwa małopolskiego.

 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest zaliczona do bibliotek naukowych, których zadania określają odrębne przepisy.

 13. Biblioteka działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;

  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

  4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;

  6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu;

  7. niniejszego statutu.

 

II Cele i zadania

§ 2

 1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań Biblioteki należy:       
  1. gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:
   1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
   2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
   3. literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
   4. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
   5. podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
   6. materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,
   7. materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2-5,
   8. materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania:
   1. szkół i placówek oświatowych oraz pracujących w nich nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
   2. bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich nauczycieli bibliotekarzy.
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
  4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej, medialnej.
 3. Wspomaganie jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
  1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzonych w systemie oświaty, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
  2. wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  3. realizacji podstaw programowych,
  4. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
  5. wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  6. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
 4. Biblioteka może:
  1. organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
  2. prowadzić działalność wydawniczą,
  3. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
 5. Biblioteka realizuje swoje zadania przez:
  1. podstawową działalność biblioteczną tj. gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z profilem zbiorów; opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów; ochronę zbiorów, której zasady określają regulaminy udostępniania i regulamin pracy oraz przepisy dotyczące stałej kontroli zbiorów; indywidualne udostępnianie zbiorów na zewnątrz, na miejscu oraz międzybiblioteczne,
  2. działalność informacyjną, która obejmuje gromadzenie, opracowanie dokumentacyjne i udostępnianie informacji; łączność informacyjną przez organizowanie współpracy międzybibliotecznej i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; popularyzowanie oświatowej informacji naukowej i o charakterze praktycznym dla potrzeb użytkowników wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 1,
  3. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegającego na:

a. zaplanowaniu i przeprowadzeniu, w związku z potrzebami szkoły lub placówki, działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki obejmujących:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki

- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki

- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

- wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji

b. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń,

4. działalność instrukcyjną na rzecz bibliotek szkolnych, współpracę z nauczycielami bibliotekarzami w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

5. współdziałanie z innymi bibliotekami pedagogicznymi, szkół wyższych i z placówkami doskonalenia nauczycieli na rzecz wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podnoszenia jakości usług informacyjnych Biblioteki,

6. prowadzenie zorganizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 

III Organy Biblioteki

§ 3

 1. Organami Biblioteki są:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.
 3. Funkcję dyrektora Biblioteki powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla osób zatrudnionych w Bibliotece.
 5. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. nadzór administracyjny i nadzór pedagogiczny,
  2. organizacja i koordynacja pracy Biblioteki oraz nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników,
  3. terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami władz nadrzędnych,
  4. informowanie władz nadrzędnych o stanie spraw, które powinny być podane do ich wiadomości,
  5. realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
  6. nadzór i kontrola czynności kancelaryjnych oraz należytego przechowywania akt, ewidencji i pomocy urzędowych; zabezpieczenie poufności spraw,
  7. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami bibliotekarzami, pracownikami ekonomicznymi, administracji i obsługi,
  8. opracowywanie arkusza organizacyjnego Biblioteki na dany rok szkolny,
  9. ustalanie zakresów czynności Wydziałów i Filii oraz Kierowników,
  10. okresowe oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli bibliotekarzy oraz kontrola efektywności pracy innych pracowników Biblioteki,
  11. wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawach organizacji bibliotek filialnych,
  12. przestrzeganie zgodności ze statutem wydawanych zarządzeń,
  13. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
  14. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i środkami pozabudżetowymi Biblioteki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 4

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające ze statutu Biblioteki.
 2. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z biblioteczną działalnością statutową i Biblioteki jako zakładu pracy.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz nauczyciele bibliotekarze tj. wszyscy pracownicy pedagogiczni Biblioteki.
 4. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania rady.
 5. Regulamin działania rady pedagogicznej uchwalony przez ten organ nie może być sprzeczny ze statutem Biblioteki.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym, bez możliwości udziału w głosowaniu, zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady albo przez innych członków rady w porozumieniu z przewodniczącym:
  1. pracownicy administracyjno-ekonomiczni i obsługi Biblioteki,
  2. przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
  3. przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego i oświatowego,
  4. przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,
  5. inne osoby.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Biblioteki,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w działalności dydaktycznej Biblioteki,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Biblioteki,
  2. projekt planu finansowego Biblioteki,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom bibliotekarzom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  5. propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych lub odwołania z funkcji.
 9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela bibliotekarza ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Bibliotece.
 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Biblioteki oraz go uchwala.
 11. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach organizowanych z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego lub co najmniej 1/3 członków rady.
 12. Zebrania rady są organizowane w miarę bieżących potrzeb i w związku z konkretnymi obowiązkami, a obligatoryjnie dwa razy w roku szkolnym.
 13. Uchwały rady podjęte na zebraniach są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków rady.

§ 5

 1. Spory między organami Biblioteki są rozstrzygane na gruncie obowiązującego prawa z zastosowaniem metod i form negocjacyjnych.
 2. Strony dążą do rozwiązywania sporów wewnątrz Biblioteki.
 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego strony mogą wystąpić o jego rozstrzygnięcie do kuratora oświaty lub do organu prowadzącego.

 

IV Organizacja Biblioteki

§ 6

 1. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Biblioteki, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem planu finansowego Biblioteki.
 2. W arkuszu organizacyjnym dyrektor zamieszcza liczbę pracowników Biblioteki, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy Biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 7

 1. Według kryteriów funkcji bibliotecznych tworzy się następujące wydziały:
  1. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
  2. Wypożyczalnia Zbiorów,
  3. Czytelnia Główna,
  4. Informacyjno-Bibliograficzny,
  5. Współpraca ze Środowiskiem,
  6. Organizacyjno-Administracyjny z Samodzielną Komórką Finansową,
  7. Magazyn Główny Zbiorów.
 2. Dla potrzeb informatyzacji Biblioteki tworzy się samodzielne stanowisko bibliotekarza systemowego podległego bezpośrednio wicedyrektorowi.
 3. Wydziały tworzy, przekształca i znosi dyrektor w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.
 4. Biblioteki filialne są bezwydziałowymi komórkami organizacyjnymi, integralnymi częściami, objętymi budżetem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.
 5. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

§ 8

 1. Wydziałami i Filiami kierują kierownicy powoływani i odwoływani przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Kompetencje kierowników określa dyrektor Biblioteki.
 3. Do zadań kierowników Wydziałów i Filii należy w szczególności:
  1. organizacja i koordynacja pracy Wydziału lub Filii oraz nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników,
  2. określanie zakresów czynności i odpowiedzialności materialnej podległych pracowników,
  3. sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy nauczycieli bibliotekarzy Wydziału lub Filii,
  4. nadzór pedagogiczny nad podległymi nauczycielami bibliotekarzami,
  5. terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami dyrektora,
  6. informowanie dyrektora o stanie spraw, które powinny być podane do jego wiadomości,
  7. udział w zebraniach rady pedagogicznej,
  8. wnioskowanie w sprawach przyznania nagród i zastosowania kar wobec podległych pracowników,
  9. prowadzenie dokumentacji Wydziału lub Filii,
  10. właściwe wykorzystywanie środków finansowych Biblioteki zgodnie z zaleceniami dyrektora i głównego księgowego Biblioteki,
  11. wnioskowanie w sprawach wyposażenia Wydziału lub Filii,
  12. reprezentowanie Wydziału lub Filii na zewnątrz.

§ 9

 1. W Bibliotece tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Funkcję wicedyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 3. Wicedyrektor organizuje, planuje, koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów i Filii.
 4. Szczegółowy zakres działania wicedyrektora określa dyrektor Biblioteki.
 5. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
  1. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie agend udostępniania zbiorów Biblioteki,
  2. nadzorowanie pracy Komisji Inwentaryzacji Zbiorów i Komisji Selekcji Zbiorów,
  3. nadzorowanie informatyzacji Biblioteki,
  4. nadzór merytoryczny nad nauczycielami bibliotekarzami pełniącymi funkcje kierownicze,
  5. kontrolowanie dowodów obecności w pracy,
  6. koordynowanie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej przeprowadzanych w Bibliotece,
  7. sprawozdawczość statystyczna,
  8. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników,
  9. prowadzenie wyodrębnionej części dokumentacji Biblioteki,
  10. kontrolowanie dyscypliny pracy,
  11. organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników w dziale udostępniania zbiorów,
  12. aktualizowanie zakresów czynności kierowników,
  13. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu wakacyjnych i śródrocznych studenckich praktyk zawodowych odbywających się w Bibliotece,
  14. pełnienie obowiązków dyrektora, w przypadku jego nieobecności.

§ 10

Wicedyrektor i kierownicy wydziałów stanowią zespół doradczy dyrektora Biblioteki.

§ 11

 1. Biblioteka udostępnia zbiory na podstawie regulaminów udostępniania zbiorów, które szczegółowo określają prawa i obowiązki czytelników oraz obowiązki bibliotekarzy wobec czytelników.
 2. Zbiory są udostępniane nieodpłatnie. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów i usług Biblioteki mają użytkownicy wymienieni w rozdz. II § 2 ust. 1 statutu.
 3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie udostępnia zbiory we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach:
     poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1930;
     środa od 1300 do 1930, sobota od 830 do 1430;
  w lipcu i sierpniu, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach:
     poniedziałek, środa od 1300 do 1930
     wtorek, czwartek, piątek od 830 do 1430.
 4. Dni i godziny otwarcia bibliotek filialnych określa kierownik Filii w uzgodnieniu z dyrektorem.

 

V Pracownicy Biblioteki

§ 12

 1. W Bibliotece są zatrudnieni pracownicy podstawowej działalności tj. nauczyciele bibliotekarze, magazynierzy zbiorów bibliotecznych, informatyk oraz pracownicy administracyjni, ekonomiczni i obsługi.
 2. W bibliotekach filialnych są zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze i pracownicy obsługi.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Biblioteki w formie pisemnych przydziałów czynności zatwierdza dyrektor Biblioteki.
 5. Do zakresu zadań nauczycieli bibliotekarzy należy realizacja celów i zadań Biblioteki wymienionych w rozdz. II § 2 ust. 2, 3, 4, w szczególności:
  1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów drogą zakupów, darów, wymiany; selekcja i kontrola zbiorów,
  2. opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami,
  3. udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu zgodne z obowiązującym regulaminem udostępniania zbiorów i usług,
  4. gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o zbiorach i spoza zbiorów Biblioteki oraz informacji multimedialnej,
  5. organizowanie i prowadzenie wspomagania,
  6. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
  7. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe,
  8. współpraca z bibliotekami szkolnymi,
  9. ochrona zbiorów,
  10. przestrzeganie ustalonych dyżurów, celem zapewnienia ciągłości otwarcia Biblioteki,
  11. służenie pomocą użytkownikom Biblioteki.
 6. Do zakresu zadań pracowników ekonomiczno-administracyjnych należy:
  1. prowadzenie spraw finansowo-budżetowych pracowników oraz majątkowo-gospodarczych i kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi,
  3. prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku i środkami trwałymi,
  4. prowadzenie inwentaryzacji, sprawozdawczości, spraw biurowych i bieżącej korespondencji, akt rzeczowych i archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prowadzenie spraw osobowych pracowników Biblioteki,
  6. zarządzanie budynkami, lokalami oraz lokalną kotłownią gazową,
  7. prowadzenie sekretariatu bibliotecznego,
 7. Do zakresu zadań pracowników  magazynierów należy:
  1. przechowywanie zbiorów bibliotecznych, ich udostępnianie oraz ochrona i konserwacja,
  2. realizacja zamówień czytelniczych z Magazynu Głównego Zbiorów,
  3. prace związane z ustawieniem księgozbioru, jego porządkowaniem i przemieszczaniem.
 8. Do zakresu zadań pracowników obsługi należy:
  1. utrzymanie porządku w pomieszczeniach bibliotecznych i wokół budynków,
  2. ochrona zbiorów i majątku Biblioteki przed kradzieżą, pożarem, zalaniem wodą,
  3. konserwacja i naprawy instalacji oraz wyposażenia technicznego i sprzętu bibliotecznego.
 9. Sprawy finansowo-budżetowe Biblioteki prowadzi główny księgowy przy pomocy księgowej i kasjera.
 10. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi, na którego wniosek zostaje powoływany i odwoływany.
 11. Główny księgowy odpowiada za legalność i prawidłowość gospodarki finansowej. Za całokształt działalności finansowej odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki.
 12. Do obowiązków głównego księgowego należy:
  1. opracowywanie planów finansowych w uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki i czuwanie nad ich prawidłową realizacją,
  2. kierowanie rachunkowością Biblioteki,
  3. wykonywanie finansowej kontroli wewnętrznej,
  4. realizacja operacji finansowych,
  5. opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Biblioteki,
  6. ewidencja dochodów budżetowych oraz rozliczeń Biblioteki z tego tytułu,
  7. ewidencja stanu środków pozostających do dyspozycji Biblioteki oraz powstających w toku jej działalności i zobowiązań,
  8. ewidencja wydzielonych odcinków działalności Biblioteki /inwestycje, remonty, rachunek dochodów/,
  9. sprawozdawczość i terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych do organu prowadzącego,
  10. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Biblioteki.
 13. Sprawy komputeryzacji Biblioteki organizuje informatyk – administrator sieci we współpracy z bibliotekarzem systemowym.
 14. Do podstawowych zadań informatyka należy:
  1. utrzymanie sprzętu komputerowego w stanie gotowości do pracy,
  2. zabezpieczenie i archiwizacja danych tworzonych w bibliotece,
  3. budowa i utrzymanie sieci informatycznej Biblioteki.
 15. Do podstawowych zadań bibliotekarza systemowego należy:
  1. zarządzanie oraz administrowanie informatycznym systemem bibliotecznym,
  2. koordynacja prac przy tworzeniu cyfrowych zasobów bibliotecznych.

§ 13

Biblioteka organizuje praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie pisemnych porozumień dyrektora Biblioteki zawieranych z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 

VI Zbiory Biblioteki

§ 14

 1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz materiały audiowizualne poprzez zakup, dary, wymianę i w drodze rekompensat za materiały biblioteczne zagubione, zniszczone lub zwrócone po regulaminowym terminie.
 2. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów odbywa się poprzez analizowanie ofert rynku księgarskiego, dezyderatów czytelników i pracowników działu udostępniania zbiorów oraz na podstawie katalogów i ofert wydawniczych.
 3. Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne pod kątem potrzeb użytkowników zgodnie z wymienionymi w rozdz. II § 2. ust. 1.

 

VII Formy gospodarki finansowej

§ 15

 1. Biblioteka jako jednostka budżetowa jest dysponentem środków finansowych trzeciego stopnia. Biblioteka prowadzi również gospodarkę pozabudżetową na rachunku dochodów jednostek budżetowych.
 2. Gospodarka finansowa Biblioteki jest realizowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39.

 

VIII Postanowienia końcowe

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki  określają odrębne przepisy.

§ 17

 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane z inicjatywy organu prowadzącego, dyrektora Biblioteki lub Rady Pedagogicznej.
 2. Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Biblioteki każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.
 4. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 października 2021 r.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r.
Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Akademia Wartości
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2023 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.