Kraków, dn. 31.12.2020r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C.

Ogłoszenie nr 777472-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540564856-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Zał. nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych usług projektowych, robót
Zał. nr 5 - Wykaz osób
Zał. Nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 7 - Wzór umowy
Zał. nr 8a - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zał. nr 8b - Audyt Energetyczny
Zał. nr 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zał. nr 10. - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

 

Załączniki

  POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI [.zip, 40,519KB]

  Zał. 10 do SIWZ (doc, 1,694.50KB)

  Zał. 9 do SIWZ (doc, 1,695.00KB)

  Zał. 8b do SIWZ (pdf, 1,083.70KB)

  Zał. 8a do SIWZ (zip, 16,003.01KB)

  Zał. 7 do SIWZ (docx, 798.93KB)

  Zał. 6 do SIWZ (doc, 1,693.50KB)

  Zał. 5 do SIWZ (doc, 1,695.00KB)

  Zał. 4 do SIWZ (doc, 1,704.00KB)

  Zał. 3 do SIWZ (doc, 1,697.50KB)

  Zał. 2 do SIWZ (doc, 1,699.00KB)

  Zał. 1 do SIWZ (doc, 1,727.50KB)

  SIWZ (pdf, 10,022.72KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540564856-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. (docx, 868.49KB)

  Ogłoszenie nr 777472-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. (docx, 887.81KB)

  Wyjaśnienie do wszystkich Wykonawców_2021.01.15_SKAN (pdf, 1.034.00KB)

  Informacja z otwarcia ofert - Kraków (pdf, 856KB)

  Sprawa nr WOA 271 3 20 Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (pdf, 1,046KB)

Numer sprawy: WOA-271-4/20

Kraków, dn. 31.12.2020r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – dla Filii w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.

Ogłoszenie nr 777536-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Zał. nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych usług projektowych, robót
Zał. nr 5 - Wykaz osób
Zał. Nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 7 - Wzór umowy
Zał. nr 8a - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zał. nr 8b - Audyt Energetyczny
Zał. nr 8c - Informacja o wykonanych robotach w 2018r, zmiany nazewnictwa oraz przeznaczenia pomieszczeń
Zał. nr 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zał. nr 10. - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

 

Załączniki

  POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI [.zip, 38,385KB]

  Zał. 10 do SIWZ (doc, 1,695.50KB)

  Zał. 9 do SIWZ (doc, 1,697.00KB)

  Zał. Nr 8c - Informacja o wykonanych robotach w 2018r, zmiany nazewnictwa oraz przeznaczenia pomieszczeń (docx, 888.02KB)

  Zał. nr 8b- Audyt_-_Myslenice (pdf, 1,227.90KB)

  zal. 8a- Program Funkcjonalno-Użytkowy (zip, 15,150.67KB)

  Zał. 7 do SIWZ (docx, 798.93KB)

  Zał. 6 do SIWZ (doc, 1,695.00KB)

  Zał. 5 do SIWZ (doc, 1,695.50KB)

  Zał. 4 do SIWZ (doc, 1,704.00KB)

  Zał. 3 do SIWZ (doc, 1,698.50KB)

  Zał. 2 do SIWZ (doc, 1,700.50KB)

  Zał. 1 do SIWZ (doc, 1,725.50KB)

  SIWZ (pdf, 9,795.79KB)

  Ogłoszenie nr 777536-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. (docx, 887.67KB)

  Informacja z otwarcia ofert - Myślenice (pdf, 756KB)

  Sprawa Nr WOA 271 420 Zawiadomienie z dnia 10.03.2021r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf, 983KB)

Numer sprawy: WOA-271-2/20

Kraków, dn. 26.11.2020r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadań pn. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i dla Filia w Myślenicach ul. Żeromskiego 9

 

Termin składania ofert upływa 04.12.2020r. godz.14:00

 

Ogłoszenie nr 616075-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.

SIWZ wraz z załącznikami:

Zał. nr 1. Formularz oferty

Zał. nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.

Zał. nr 5. Wykaz wykonanych usług

Zał. nr 6. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zał. nr 7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Zał. nr 8. Wzór umowy

Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego - Szczegółowy zakres robót dla budynków wymienionych w pkt 3 został zawarty w programach funkcjonalno-użytkowych i audytach energetycznych.

 

Załączniki

  POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI [.zip, 12,386KB]

  załącznik nr 1 do SIWZ (docx, 813.54KB)

  załącznik nr 2 do SIWZ (docx, 812.35KB)

  załącznik nr 3 do SIWZ (docx, 810.90KB)

  załącznik nr 4 do SIWZ (docx, 810.16KB)

  załącznik nr 5 do SIWZ (docx, 810.80KB)

  załącznik nr 7 do SIWZ (docx, 810.69KB)

  załącznik nr 8 do SIWZ umowa (docx, 810.29KB)

  Ogłoszenie nr 616075 (pdf, 672.69KB)

  załącznik nr 6 do SIWZ (docx, 591.58KB)

  Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego (zip, 4,202.51KB)

  Informacja z otwarcia ofert_04.12.2020 (pdf, 954KB)

  Zawiadomienie z dnia 18.12.2020 (pdf, 998KB)

Numer sprawy: WOA-271-1/20

Kraków, dn. 22.10.2020r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadań pn.

 1. Przygotowanie pomieszczenia dla węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczeń PBW w Krakowie.
 2. Wykonanie parkingu na działce należącej do PBW w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 06.11.2020r. godz.12:30

Ogłoszenie Nr 601009-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

SWIZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa:

Zał. nr 8a- dla części nr 1- Przygotowanie pomieszczenia dla węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczeń PBW w Krakowie

 • Projekt wykonawczy-Technologia wymiennikowni dla potrzeb c.o. z wytycznymi budowlanymi
 • Projekt wykonawczy- Inst. Elektryczne i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o.
 • Rzut – remont pomieszczeń
 • Przedmiar robót- przygotowanie pom. dla węzła cieplnego
 • Przedmiar robót- remont pomieszczeń
 • STWIORB techn. węzeł cieplnego inst. elektryczne
 • STWIORB roboty budowlane 

Zał. nr 8b- dla części nr 2- Wykonanie parkingu na działce należącej do PBW w Krakowie.

 • Pismo BMKZ- uzgodnienie miejsc postojowych
 • Projekt budowlany
 • Przedmiar robót
 • STWIORB

 

Załączniki

  POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI [.zip, 33,463KB]

  Dokumentacja projektowa [.zip, 30,727KB]

  SIWZ z załącznikami [.doc, 710KB]

  Ogłoszenie nr 601009-N-2020 z dnia 2020-10-22 r. [.docx, 30,5KB]

  Informacja z otwarcia ofert [.pdf, 936KB]

  Zawiadomienie [.pdf, 934KB]

  Zawiadomienie_181120 [.pdf, 897KB]

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

2021 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.