Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA
Grafika przedstawiająca cztery podania CV.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Ogłoszenie numer WOA-1101-6/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (PBW) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
referent

 

 1. Forma zatrudnienia:
  umowa o pracę na pełny etat.
 2. Rodzaj umowy:
  umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  1. wykształcenie: średnie,
  2. staż pracy: -,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  1. biegła obsługa komputera i systemu Windows,
  2. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel),
  3. biegłe posługiwanie się Internetem,
  4. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa oświatowego,
  5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o rachunkowości,
  6. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
  7. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
  8. dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, gospodarką materiałową, gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem oraz współpracą z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Biblioteki,
  2. sporządzanie raportów, sprawozdań (w tym GUS, SIO), prezentacji,
  3. prowadzenie i dokumentowanie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  4. prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,
  5. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
  6. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie określania warunków i zasad udzielenia zamówień publicznych,
  7. przygotowywanie rozeznań ofertowych, zamówień i projektów umów o świadczenie usług na rzecz Biblioteki,
  8. współpraca z filiami i wydziałami Biblioteki;
  9. prowadzenie korespondencji z instytucjami w zakresie przydzielonych zadań.
 6. Miejsce wykonywania pracy:
  Kraków, al. Marszałka F. Focha 39.
 7. Warunki pracy:
  1. stanowisko nie jest narażone na występowanie warunków uciążliwych i szkodliwych,
  2. brak barier utrudniających wykonywanie pracy,
  3. praca przy monitorze powyżej 4 godziny na dobę,
  4. występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, pomieszczeń biurowych, sanitarnych dla niepełnosprawnych, brak windy i podjazdu.
 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w bibliotece w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  jest wyższy niż 6%.
 9. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (curriculum vitae),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, jeśli został on wykazany w dokumentach aplikacyjnych (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
  5. w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  8. zgoda kandydata ubiegającego się o pracę dot. przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
  9. klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie dot. ochrony danych osobowych,
  10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. certyfikaty, uprawnienia itp.).
 10. Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:
  Pocztą na adres:
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków
  Osobiście:
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków
  Sekretariat, Pawilon C, parter
  Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7:00-15:00
  Ważne:
  Wymagane dokumenty należy przesyłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.
 11. Termin składania dokumentów
  upływa w dniu 30.12.2021 r.
 12. Zgłoszenia kandydatów, które zostaną złożone lub wpłyną do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po wyznaczonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów
  nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków.
 13. Informacja o wyniku naboru
  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków.
 14. Informacje dodatkowe:
  Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie lub w sekretariacie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka F. Focha 39, 30-119 Kraków:
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie dot. ochrony danych osobowych dot. ochrony danych osobowych,
  4. zgoda kandydata ubiegającego się o pracę dot. przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna. Niepełnosprawność nie może jednak ograniczać możliwości wykonywania obowiązków służbowych – całodziennej pracy przed komputerem, obsługi urządzeń biurowych, przemieszczania się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Komplet dokumentów aplikacyjnych składa się w odpowiedzi na konkretne (tylko jedno) ogłoszenie o naborze kandydatów (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nie kopiuje dokumentacji z innych naborów i akt osobowych).

Staż pracy: okres zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) potwierdza się kopiami świadectw pracy lub w przypadku trwania stosunku pracy min. zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie lub branży: przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie min. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej. Należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia, poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.

Załączniki:

  WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI

 1. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja dotycząca ochrony danych osobowych
 2. Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 3. Zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im Hugona Kołłątaja w Krakowie dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.