Październik 2017

Cyfrowe inspiracje dla szkolnych bibliotek

TIK w Edukacji, 2017, nr 4

Tematem wiodącym wrześniowego wydania są „Cyfrowe inspiracje dla szkolnych bibliotek”. W trzech artykułach autorki analizują rolę i zadania stojące przed instytucją biblioteki szkolnej i pracującymi w niej nauczycielami-bibliotekarzami.

Pierwszy Biblioteka szkolna gotowa na zmiany autorstwa Agnieszki Halickiej, ukazuje konieczność przełamania funkcjonującego wciąż stereotypu (czasami - o dziwo - także wśród dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy) sprowadzającego bibliotekę szkolną wyłącznie do miejsca przechowywania i wypożyczania lektur szkolnych, ewentualnie udostępniającego literaturę pedagogiczną dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Autorka propaguje nowy wizerunek biblioteki przyjaznej uczniowi, oferującej przestrzeń do zajęć własnych i lekcji, zdobywania wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii przy aktywnym współudziale bibliotekarza w roli nauczyciela i przewodnika.

Drugi artykuł Dobre praktyki w bibliotece tej samej autorki napisany wraz z Zofią Kucharską i Iwoną Sygut, ukazuje przykłady sposobów realizacji tej idei w realnie istniejących i funkcjonujących bibliotekach szkolnych. Przykłady te mogą stanowić świetną inspirację dla środowiska bibliotekarsko-nauczycielskiego.

Trzeci artykuł Projekty, programy i aplikacje dla szkolnych bibliotek napisany przez Agnieszkę Halicką i Iwonę Sygut przynosi informacje na temat konkretnych programów, narzędzi, portali i aplikacji mogących poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę biblioteki szkolnej. Warto zapoznać się również z zamieszczonymi scenariuszami lekcji, których autorzy korzystając z narzędzi TIK w pracy z uczniami, wskazują możliwości wykorzystania tych narzędzi na lekcjach innych przedmiotów nauczania.

JA

 

Reforma - co nowego w oświacie i poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Dyrektor Szkoły, 2017, nr 9

Modyfikacja struktury szkolnictwa, nowe podstawy programowe, zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią nie lada wyzwanie dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Wrześniowy numer Dyrektora Szkoły pomoże w stawieniu im czoła.

Szczegółowo opracowany kalendarz zadań i wydarzeń na rok szkolny 2017/2018 będzie cenną „ściągą” dla każdego dyrektora, pomoże nie przeoczyć ważnych terminów, podpowie konieczne do wdrożenia działania.

Monika Sewastianowicz w artykule Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej przybliża najważniejsze, wprowadzone przez reformę systemu oświaty, modyfikacje dotyczące tytułowego zagadnienia.

Autorka omawia m.in.:

  • zmiany dotyczące zasad organizacji klas terapeutycznych;
  • konieczność opracowania dla ucznia objętego kształceniem specjalnym indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
  • zadania stojące przed zespołem opracowującym program edukacyjno-terapeutyczny.

W artykule znajdziemy również omówienie rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Kolejny artykuł Społeczne organy szkoły po reformie to tekst Michała Łyszczarza, współautora komentarza do ustawy o systemie oświaty. Stanowi on analizę poprzednich oraz obecnych przepisów prawa oświatowego i zwraca uwagę na najważniejsze zmiany dotyczące kompetencji rady szkoły/placówki, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

BM

 

Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia

Horyzonty Wychowania, 2017, nr 38

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest również wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Taka tematyka poruszona została w kolejnym z numerów „Horyzontów Wychowania”, o wspólnym tytule - „Synergia rodziny i szkoły”. Znaleźć tu można artykuły poświęcone współpracy środowisk wychowawczych. Jednym z nich jest publikacja Anny Błasiak - „Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia”. Autorka przedstawiła teoretyczne podstawy, zasady i założenia współpracy owych środowisk, stosując metodę analizy literatury, syntezę wniosków oraz przegląd raportów z badań w tym zakresie. Wyniki wskazują, że rodzina i szkoła, chcąc tworzyć spójny system oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, muszą ze sobą WSPÓŁPRACOWAĆ. Dowartościowanie roli rodziców - a tym samym ich udział np. w opracowaniu programu wychowawczego, pewnego wpływu na program nauczania, czy też ustalania kryteriów uwzględnianych przy ocenianiu osiągnięć uczniów – powoduje, że wspierają i doceniają oni rolę pedagogów. A jak wygląda rzeczywisty obraz tej współpracy w polskich szkołach? Otóż badania unaoczniają, że „interakcje między nauczycielami a rodzicami mają raczej charakter asymetryczny”. Co jest więc najistotniejsze we współdziałaniu? Co zrobić, aby w procesie wychowania i kształcenia uczniów ich DOBRO było priorytetem?
Badaczka problemu sformułowała takie oto wnioski:
„Szkoła i rodzina w ramach współpracy powinny wypracować własny, zharmonizowany model edukacyjnej działalności, gdzie istotne są odpowiednie idee i założenia, ale najważniejszymi warunkami skutecznej współpracy szkoły i domu są otwartość i zaangażowanie, partnerstwo oparte na dialogu, wyzbycie się stereotypów i uprzedzeń oraz stosowanie przez nauczycieli różnorodnych form współpracy i kontaktu z rodzicami, a także ich adekwatne dostosowanie do potrzeb i oczekiwań podmiotów edukacji”.

Relacje między nauczycielem a rodzicem, to temat zawsze aktualny i zawsze budzący emocje. Warto więc sięgnąć do literatury, aby wypracować własny model i rozwiązania.

MG

 

Zaburzenia pamięci

Życie Szkoły, 2017, nr 8

W październikowym numerze "Życia Szkoły" znajdziemy ciekawy artykuł pt. "Zaburzenia pamięci", którego autorką jest Edyta Szczepkowska – specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej i choreoterapii. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej - autorka w zwięzły sposób przestawia podstawowe informacje o funkcjonowaniu pamięci człowieka, wymieniając jej rodzaje, funkcje i związki z procesem uczenia się. Podaje możliwe przyczyny zaburzeń procesów pamięciowych, zaznaczając, że są one często złożone i wieloaspektowe. Podkreśla znaczenie treningu pamięci w całym życiu człowieka, ale szczególny nacisk kładzie na okres rozpoczynania nauki szkolnej przez dziecko. To wtedy szczególnie ważne jest rozpoznanie indywidualnych strategii i sposobów uczenia się oraz uważna obserwacja dziecka w celu wykrycia zaburzeń.
Druga część artykułu to wskazówki dla nauczyciela, a także dla rodziców – jak wspierać dziecko z zaburzoną pamięcią. Wśród najważniejszych działań wymienia systematyczność treningu i konieczność doceniania i nagradzania dziecka za poczynione postępy. Podkreśla znaczenie stosowania różnorodnych technik i bodźców (zabawy słowne, gry logiczne, edukacyjne programy komputerowe, muzyka, zajęcia plastyczne, aktywnośc fizyczna i inne), aby nie dopuścić do poczucia nudy, która – według autorki – osłabia pamięć.
W trzeciej części zamieszczono opracowany przez autorkę zestaw 13 ćwiczeń angażujących funkcje percepcyjno-motoryczne dziecka. Może wykorzystać je w swojej pracy nauczyciel, ale także rodzice dzieci z zaburzoną pamięcią. Zaproponowane ćwiczenia mogą też stanowić inspirację do konstruowania na ich bazie własnych pomysłow – zgodnie z potrzebami dziecka.
W podsumowaniu autorka podkreśla, że najważniejszy jest systematyczny trening pamięci i zapobieganie nudzie, co pozwoli nam na długo zachować sprawność umysłową.

 

Zagrożenia i wsparcie rodziny migracyjnej

Nowa Szkoła, 2017, nr 7

Godny polecenia wszystkim pedagogom jest artykuł Janusza Rusaczyka Zagrożenia i wsparcie rodziny migracyjnej, w którym autor porusza ważny temat ostatnich lat, dotyczący problemów związanych z migracją zarobkową rodziców. Autor opisuje zagrożenia jakie w konsekwencji tego zjawiska mogą się pojawić i jaki mają wpływ na rozwój oraz wychowanie dzieci.
Za A. Brzezińską podaje sposoby wspierania takich rodzin przy pomocy instytucji pomocowych (w szczególności doradcy rodzinnego). Zwraca uwagę na pomoc dziecku z rodziny migracyjnej, które wymaga właściwego wsparcia w warunkach zaburzonych funkcji wychowawczych w rodzinie, jak i ewentualnych deficytów rozwojowych będących ich następstwem. Podkreśla także ważną rolę szkoły, mającą na celu rozpoznanie sytuacji egzystencjalnej ucznia (za M. Ślusarczyk), na podstawie której podejmuje się odpowiednie działania. Również przytoczony przez autora model H. Tomaszewskiej, będący kryterium szkolnego systemu informacji o uczniu, może okazać się przydatny w określeniu całościowej oceny sytuacji dziecka.
Należy podkreślić, że problemy rodzin migracyjnych powinny być zauważane w szerszym społeczeństwie w celu prawidłowej organizacji wsparcia społecznego mającego zapobiegać lub minimalizować skutki eurosieroctwa.
Przekazane treści z pewnością przydadzą się w pracy pedagogom szkolnym i wychowawcom.

ED

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.