Styczeń 2018

Wychowawca. - 2018, nr 1

Styczniowy numer czasopisma Wychowawca w przeważającej części poświęcony jest alkoholizmowi. Problemowi, towarzyszącemu człowiekowi przez całe dzieje ludzkości i niestety wciąż aktualnemu. Problemowi dotykającemu nie tylko samych uzależnionych, ale i ich bliskich. Problemowi, którego konsekwencje nie ograniczają się do jednostkowego wymiaru, ale mają zasięg społeczny.
Ten tematyczny numer miesięcznika przynosi sporą dawkę wiedzy na temat choroby alkoholowej. Porusza m.in. zagadnienia związane z alkoholizmem w rodzinie, współuzależnieniem, sytuacją dziecka w rodzinie dotkniętej tym nałogiem.
Rolę rodziny w profilaktyce przedstawia artykuł Rodzina a wychowanie w trzeźwości autorstwa ks. Marka Dziewieckiego. To w pierwszym rzędzie przed rodzicami stoi zadanie ukształtowanie dziecka na silnego, odpowiedzialnego, nie podlegającego naciskom czy manipulacjom, człowieka. Rodzina, w której rodzice mają dla siebie i swoich dzieci czas, wspólnie stawiają czoła pojawiającym się problemom, potrafią przebaczać, dają poczucie bezpieczeństwa; rodzina, w której się rozmawia...jednym słowem - kochająca się rodzina to najskuteczniejsze narzędzie profilaktyki uzależnień.
W omawianym numerze czasopisma znajdziemy również konspekty zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjów: Bezpieczne dorastanie – alkohol a zdrowie oraz Ile zła czyni alkohol?

BM

 

Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21

Autorka opisuje działania, które realizowała w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu "Nienawiść – jestem przeciw!". Trwający około 3 miesiące projekt adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych (obecnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej), ale można go również zrealizować w szkołach ponadpodstawowych. W działaniach przewidziano udział 6-12 uczestników, którzy razem z opiekunem określają cele projektu, tworzą harmonogram działań, dzielą się funkcjami i zadaniami oraz na zakończenie realizują podsumowanie i ewaluację projektu.
Dużą zaletą polecanego artykułu jest fakt, że autorka nie jest tylko teoretykiem, ale w rzeczywistości przeprowadziła opisywane działania, stąd może się podzielić wiedzą praktyczną. Omawia zatem szczegółowo kolejne etapy, od zdobywania wiedzy na temat "hejtu" przez zespół uczniów, poprzez formułowanie celów i przekładanie ich na konkretne zadania do zrealizowania – zamieszczony jest przykładowy harmonogram precyzujący konkretne działałania – aż po prezentację poszczególnych wydarzeń i podsumowanie całego projektu.
Spośród ciekawszych działań na rzecz środowiska szkolnego wyróżnić można wykorzystanie utworów literackich do promowania postawy tolerancji i akceptacji inności drugiego człowieka, dołączenie twórczości plastycznej uczniów do "arsenału" środków oddziaływania na społeczność szkoły, a także zastosowanie atrakcyjnych dla uczniów narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. tworzenie chmur wyrazowych i wykonanie za ich pomocą plakatów, zabawa w grafików komputerowych, czyli modyfikowanie sfotografowanych haseł negatywnych na pozytywne przy pomocy prostych programów graficznych, korzystanie z popularnych kodów QR). Istotnym elementem projektu były także bezpośrednie interakcje pomiędzy uczniami w formie debaty czy quizu.
Ważne jest, aby podsumowanie projektu stało się znaczącym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej. Formy mogą być różne: prezentacja czy film, sprawozdanie z przeprowadzonych działań, ze szczególnym akcentem na sformułowanie korzyści, jakie przyniosła realizacja przedsięwzięcia. Może temu służyć np. wykonanie ulotek z najważniejszymi treściami zawartymi w podsumowaniu czy rozmieszczenie na terenie szkoły kodów QR i plakatów promujących wartości odnoszące się do relacji interpersonalnych (życzliwość, empatia).
Ten "przepis" na udany projekt można zastosować także do innej tematyki – w zależności od możliwości i potrzeb uczniów i nauczycieli konkretnej szkoły.

 

Oddech ma znaczenie / Kamila Kwiecień // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 1, s. 20-21

Oddech ma znaczenie nie tylko jako podstawowa czynność fizjologiczna – utrzymująca przy życiu – ale i w terapii logopedycznej. Zarówno bowiem nieprawidłowe oddychanie jak i zaburzenia oddychania, mają negatywny wpływ na rozwój mowy u dzieci. Nauczyciele, zwłaszcza ci pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, mogą w istotny sposób wspomóc rozwój mowy swoich wychowanków. Wszelkie nieprawidłowości, jak: ciągłe oddychanie ustami, infekcje, przerośnięty migdał, wadliwa budowa przegrody nosowej, nieprawidłowy oddech, są przyczynami wad wymowy czy też niewyraźnej mowy. Maluchy nie wymawiają wówczas odpowiednio niektórych głosek, „zjadają” sylaby, mówią bądź za szybko, bądź za cicho, bądź za głośno. Nauczyciel, obserwując dzieci na co dzień i widząc z jakimi borykają się problemami, może – poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, połączone z zabawą – stymulować prawidłowy rozwój mowy. Niewątpliwą zaletą artykułu są przykładowe ćwiczenia do wykorzystania zarówno w pracy z całą grupą, jak i do zajęć indywidualnych. Dzieci zaintrygować mogą też same nazwy ćwiczeń – autorka dopasowała je nawet do pory roku! - „Zimowy wiatr”, „Śnieżki”, „Kule śniegowe”, „Lodowiec”, Pod śniegiem”. Oprócz tego możemy: dmuchać, zdmuchiwać, nadmuchiwać, rozdmuchiwać i...
Mówiąc krótko – z tym artykułem naprawdę warto się zapoznać! Dydaktyka połączona i z zabawą i z pożytkiem i z terapią do wykorzystania w pracy od zaraz!

MG

 

Porozmawiajmy o kosmosie / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 1, s. 9-13

Przedszkole to nie miejsce na poznawanie astronomii? W przeszłości łączono tę dziedzinę z licealnym podręcznikiem do fizyki? Dzieci nie mają wystarczającej wiedzy, by zainteresować się nią i ją zrozumieć?
Być może, ale kłam takim poglądom zadają autorzy dziesięciu krótkich scenariuszy dla przedszkola poświęconych kosmosowi.
Dzieci płynnie od słownictwa opisującego gwiazdy na firmamencie, gwiazdozbiory, komety, poprzez opis rakiety docierają do międzyplanetarnego lotu i łazika badającego nieznany teren. Pojawiają się tu nawet „mieszkańcy odległej planety”, lecz jest to okazją do prób poznania różnorodnych możliwości wzajemnego komunikowania się.
Wszystko to w atmosferze zabawy, rozwijania zdolności intelektualnych, motorycznych i pracy zespołowej.
Na gruntowną wiedzę przyjdzie czas, lecz teraz, także dzięki baśniowej otoczce, zrodziło się to co najważniejsze. ZAINTERESOWANIE!

JA

 

Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I-III / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. - 2018, nr 1, s. 22-26

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost dzieci urodzonych ze spektrum autyzmu. Oficjalne statystyki określają to zjawisko mianem epidemii XXI wieku. Według specjalistów spektrum autystyczne (ASD – Autism Spectrum Disorder), to „(…) złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych (…)” (www.pomocautyzm.org).
Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają prawo do korzystania z kształcenia specjalnego niezależnie od charakteru placówki.
Zespół nauczycieli w szkołach musi zagwarantować takim uczniom wielospecjalistyczną opiekę, dzięki której będą mogli wszechstronnie się rozwijać, poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych możliwości i potrzeb psychorozwojowych, brać udział w zajęciach rewalidacyjnych, otrzymywać pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zadbać o wyrównywanie szans edukacyjnych na tle grupy rówieśniczej. Niejednokrotnie występują problemy z właściwą organizacją edukacji szkolnej dla takich dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej. Praktyczne wskazówki zawarte w artykule Małgorzaty Łoskot mogą okazać się świetnym przewodnikiem w planowaniu pracy edukacyjnej. Autorka udziela szczegółowych rad, powołując się na najnowsze rozporządzenia MEN.
Należy pamiętać, że uczniowie ze spektrum autyzmu są zróżnicowaną grupą pod względem funkcjonowania intelektualnego, komunikacyjnego i społecznego. Praca z nimi jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna, dlatego też pedagodzy muszą się do niej perfekcyjnie przygotować.

ED

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.