Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

Czasopisma dla nauczycieli

 1. Fizyka i Chemja w Szkole = La Physique et la Chimie à L'École / Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Oddział Metodyki Fizyki i Chemji. - Warszawa : Książnica Atlas, 1927-1928, 1933-1939.
 2. Gimnazjum : organ Sekcji Szkolnictwa Średniego Związku Nauczycielstwa Polskiego / [red. nacz. Stefan Drzewiecki, red. odpow. Wanda Dutkiewiczówna]. - Warszawa : Wydawca w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Machowski, 1933-1937.
 3. Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. - Warszawa :  Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych,  1917 -1939, 1945-.
 4. Głos Nauczycielstwa Ludowego : organ Związku Nauczycielstwa Ludowego, poświęcony sprawom zawodowym / red. Stanisław Nowak. - Kraków :  Związek Nauczycielstwa Ludowego, 1906-1916.
 5. Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde. - Frankfurt, M. : Hermann, 1851-1855.
 6. Kalendarz "Szkoły" : tygodnika pedagogicznego wychodzącego we Lwowie na rok .... - Lwów :  Nakł. Towarzystwa Pedagogicznego,  1887-1903.
 7. Kalendarz dla Nauczycieli : na rok ..., który jest rokiem ... majacym ... dni /  wydany staraniem Towarzystwa Pedagogicznego przez Karola Widmanna. - Lwów : TP, 1874-1875.
 8. Kalendarz Nauczycielski na rok ... / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych ; pod red. Romana Tomczaka. - Warszawa : Zarząd Główny Związku PNSP, 1927-1939.
 9. Kalendarz Nauczycielski P.K.O. Pocztowej Kasy Oszczędności na Rok Szkolny ....[Warszawa : \b s.n.], 1933-1939.
 10. Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży / [Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej]. - Poznań :  [s.n.], 1922-1934.
 11. Matematyka i Szkoła : czasopismo poświęcone zagadnieniom dotyczącym matematyki elementarnej i jej nauczania w szkołach średnich /  pod red. Bronisława Bieleckiego. - Lwów ; Warszawa : S.A. Książnica Atlas T.N.S.W., 1938-1939
 12. Muzyka w Szkole : miesięcznik pedagogiczno-muzyczny /  wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ; red. Hławiczka Karol. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego,  1929-1933.
 13. Nauczanie Matematyki i Fizyki. - Warszawa : [Tadeusz Gutkowski], 1917-1918.
 14. Nauczyciel Ludowy /pod red. Józefa Bałabana. - Lwów :  [s.n.],  1916-1925.
 15. Nauczyciel Polski : organ Nauczycielstwa Szkół Powszechnych zrzeszonego w Polskiem Towarzystwie Pedagogicznym. Nauczyciel Polski. - Przemyśl : [s.n.], 1919-1939.
 16. Nowe Tory : miesięcznik pedagogiczny / pod red. Stanisława Kalinowskiego. - Warszawa : St. Kalinowski, 1906-1914.
 17. Ognisko Nauczycielskie : miesięcznik poświęcony teorji i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regjonalizmu, oraz sprawom organizacyjno-społecznym / Komisja Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Komisji Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1929-1939.
 18. Ogniskowiec : dwutygodnik Komisji Śląskiej Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych /  [red. kom. z J. Syską na czele]. - Katowice : Komisja Śląska Zarządu Głównego Z.P.N.S.P, 1925- R. 15 (1938/39).
 19. Pädagogisches Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde [czasopismo]. - Frankfurt, M. : Hermann, 1856-1862.
 20. Parametr : czasopismo poświęcone nauczaniu matematyki / pod red. A. M. Rusieckiego przy współudziale S. Straszewicza. - Warszawa ; Poznań : Nakł. Księgarni św. Wojciecha, 1930-1939.
 21. Polonista : czasopismo poświęcone sprawom nauczania języka polskiego w szkołach powszechnych, średnich, ogólnokształcących i zawodowych oraz zakładach kształcenia nauczycieli / [red. Włodzimierz Gałecki i in]. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Bibljoteka Polska", 1930-1947.
 22. Poradnik w Sprawach Nauczania i Wychowania oraz Administracji w Szkołach Średnich Ogólnokształcących i w Seminarjach Nauczycielskich. - Warszawa : Książnica-Atlas, 1929-1939.
 23. Praca Ręczna w Szkole : organ Tow. Miłośników Robót Ręcznych  / TMRR ; red. Władysław Przanowski. - Warszawa : TMRR, 1927-1939.
 24. Praca w  Klasach Łączonych : organ wydziału pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego poswięcony praktyce wychowania i nauczania w szkołach powszechnych : o klasach łączonych / red. Mieczysław Kotarbiński. - Warszawa : Wydawca Stanisław Machowski, 1933-1937.
 25. Praktyka Szkolna : dodatek do "Szkoły" organu Towarzystwa Pedagogicznego / red. nacz. i odpow. Ludwik Pierzchała. - Lwów :  Nakładem TP,  1901-1917.
 26. Przedszkole : organ Sekcji Wychowawczyń Przedszkoli Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Wydawca Stanisław Machowski, 1933-1939.
 27. Przegląd Matematyczno-Fizyczny : [kwartalnik naukowy i pedagogiczny] / pod red. W. Wojtowicza i S. Straszewicza. - Warszawa : nakł. Książnicy Polskiej T.N.S.W., 1923-1925.
 28. Rysunek i Zajęcia Praktyczne : organ Sekcji Nauczycieli Zajęć Praktycznych i Rysunku Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Wydawca w imieniu ZNP Stanisław Machowski, 1934-1939.
 29. Rysunek w Szkole : kwartalnik / organ Zespołu Nauczycieli Rysunku Ogniska Metodycznego w Wilnie. - Wilno : Ognisko Metodyczne Rysunku, 1939.
 30. Rysunki i Zajęcia Praktyczne : organ Sekcji Nauczycieli Zajęć Praktycznych i Rysunku Związku Nauczycielstwa Polskiego : [bezpłatny dodatek do nr... "Głosu Nauczycielskiego"]. - Warszawa : Wydawca w imieniu ZNP Stanisław Machowski , 1933-1934.
 31. Sprawy Nauczycielskie : miesięcznik poświęcony sprawom organizacyjnym oraz pedagogiczno - dydaktycznym : organ Zarządu Wileńskiego Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Wilno : Szczepan Stec, 1930-1939.
 32. Sprawy Szkolne : miesięcznik pedagogiczny : czasopismo poświęcone zagadnieniom nauczania i wychowania / red. Zygmunt Lipka. - Warszawa : [s.n.], 1908.
 33. Sprawy Szkolne : organ Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej : kwartalnik poświęcony administracji szkolnej, nauczaniu i wychowaniu. - Warszawa :  Związek Inspektorów Szkolnych w Rzplitej Polskiej, 1925-1933, 1936-1939.
 34. Sprawy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (T.N.S.W.) : dodatek tygodniowy do "Przeglądu Pedagogicznego" / [red. Kaz. Pluciński]. - Warszawa : Zarząd Główny T.N.S.W., 1923-1925.
 35. Szematyzm Nauczycielski wraz z Kalendaryum na rok… - R.18 (1904) - R.22 (1909).
 36. Szkolnictwo : organ nauczycieli ludowych. - Nowy Sącz : Józef Gutowski, 1895-1913.
 37. Szkolnictwo Ludowe : organ nauczycielstwa ludowego : [dwutygodnik pedagogiczny]. - Nowy Sącz : Henryk Kisielewski, 1891-1895.
 38. Szkolnictwo Zawodowe : organ Związku Nauczycielstwa Polskiego Sekcji Szkolnictwa Zawodowego. - Warszawa :  ZNP, 1934-1939.
 39. Szkolnictwo Zawodowe :  miesięcznik : organ Sekcji Nauczycieli Szkół Zawodowych T.N.S.W.: dodatek miesięczny do "Przeglądu Pedagogicznego" / pod kier. Bolesława Gładycha. - Warszawa : Nakładem Zarządu Głównego T.N.S.W., 1927-1932.
 40. Szkoła : pismo poświęcone sprawom szkół ludowych i średnich tudzież seminaryów nauczycielskich. - Lwów : K. Wild, 1868-1939.
 41. Szkoła Dokształcająca Zawodowa : miesięcznik : organ Sekcji Szkolnictwa Dokształcającego Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1933-1938.
 42. Szkoła i Wiedza :  miesięcznik poświęcony praktyce szkolnej oraz samokształceniu nauczycieli szkół powszechnych /  red. nacz. i odpow. Dr. Henryk Gaertner. - Lwów : nakł. K. S. Jakubowskiego,  1926-1928.
 43. Śpiew w Szkole :  organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i Śpiewu Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa :  Wydawca w imieniu ZNP : Stanisław Machowski,  1933-1939.
 44. Teatr w Szkole : miesięcznik Związku Nauczycielstwa Polskiego ; red. Jędrzej Cierniak. - Warszawa : Nakł. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1934-1939.
 45. Wiadomości Nauczycielskie : organ Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich - oddział Lwów. - Lwów : Związek Zawodowy N. P. Szk. Śr, 1926 -.
 46. Wiadomości Pedagogiczno-Handlowe : organ Sekcji Głównej Handlowej Stow. Nauczycieli Szkół Zawodowych / pod red. Andrzeja Bieńka. Wiadomości Pedagogiczno-Handlowe. - Warszawa : Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych, 1938-1939.
 47. Wychowanie Fizyczne w Szkole : organ Sekcji Nauczycieli Wychowania Fizycznego Związku Nauczycielstwa Polskiego / red. Feliks Frankiewicz. - Warszawa : Nakł. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1933-1939.
 48. Wychowanie w Grupie : miesięcznik poświęcony sprawom wychowania dzieci i młodzieży w zakładach wychowawczych, szkołach, bursach, świetlicach itp. / pod red. Ireny Chmielewskiej i Zofii Derwiszowej - Warszawa, Instytut Higieny Psychicznej, 1938.
 49. ZNP : organ Krakowskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego /  red. Wł. Sienko. - Kraków :  Władysław Sienko, 1933-1939.
 50. Życie Nauczycielskie : Organ Zawodowego Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Rzeczpospolitej Polskiej. - Warszawa : Zaw. Zrzesz. Naucz. Szk. Powsz. Rz. P., 1926-1939.

 

Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.