Czasopisma dotyczące teorii pedagogiki

 1. Biuletyn Informacyjny Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania. - Warszawa : [s.n.], 1930-1932
 2. Chowanna : kwartalnik poświęcony naukowym zagadnieniom wychowania / Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. - Katowice :  Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego, 1929-.
 3. Czasopismo Pedagogiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego, redagowanego w C.K. Radzie Szkolnej Krajowej. - Lwów :  Nakł. C.K. Rady Szkolnej Krajowej, 1912-1920.
 4. Die Quelle :  Monatshefte für pädagogische Reform. - Wien [u.a.] : Verl. für Jugend u. Volk, 1922–1934.
 5. Głos Szkoły Zawodowej : organ Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych. - Warszawa : [s. n.], 1929-1939.
 6. Journal of educational psychology. - [Washington, etc.] : American Psychological Association, 1910-.
 7. Kultura i Wychowanie / nakładem Zarządu Głównego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych ; [red. Bohdan Suchodolski]. - Warszawa : T.N.S.W., 1933 -1939.
 8. Kultura Pedagogiczna / pod red. Z. Mysłakowskiego. - Warszawa ; Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1933.
 9. Kwartalnik Pedagogiczny : organ Sekcji Pedagogicznej Stowarzyszenia Chrz.-Narod. Naucz. Szkół Powszechnych. - Warszawa : SChNNSP, 1929-1938.
 10. Levana  : rassegna bimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica. - Firenze, 1922-1928.
 11. Miesięcznik Pedagogiczno-Literacki Nauczycieli Szkól Podstawowych / red. nacz. Edward Walawski. - Dubno : Adam Stefaniak, 1927-.
 12. Miesięcznik Pedagogiczny : pismo poświęcone szkole i rodzinie : organ Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie. - Cieszyn :  Józef Góral, 1892-1939.
 13. Minerwa Polska : kwartalnik poświecony historji szkolnictwa i wychowania w Polsce / pod red. Stanisława Łempickiego. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1927-1930.
 14. Muzeum : czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych / red. Roman Palmstein. - Lwów :  Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, 1885-1939.
 15. Oświata i Wychowanie : czasopismo wydawane nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Warszawa :  MWROP, 1929-1939.
 16. Oświata Ludowa : organ Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej /  red nacz. Kazimierz Lubecki , red. odpow. Józef Gancarczyk]. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej  1910-1913.
 17. Oświata Polska :  organ Wydziału Wykonawczego Polskich Towarzystw Oświatowych /  red. odpowiedzialny i wydaw. Józef Stemler. - Warszawa :  Józef Stemler,  1924-1939.
 18. Oświata Pozaszkolna : dodatek do Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego poświęcony zagadnieniom pracy społ[eczno]-oświatowej okręgu / Oddział Oświaty Pozaszkolnej Kuratorjum O.S.P. - Poznań : Nakł. Wydaw. Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego, 1934-1939.
 19. Oświata Pozaszkolna : pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych / red.: Eustachy Nowicki. - Warszawa : Nakł. Ministerstwa W.R.i O.P., 1921-1923.
 20. Pädagogisches Jahrbuch / Wiener Pädagogische Gesellschaft. - Wien : Wiener Pädagogische Gesellschaft, 1879-1934.
 21. Pädagogisches Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde. - Frankfurt, M. : Hermann, 1856-1862.
 22. Pedagogium :  czasopismo poświęcone psychologii nauczyciela i sposobom jego kształcenia. - Toruń : Wydawnictwo Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, 1938-1939.
 23. Pedagogjum : miesięcznik poświęcony sprawom seminariów nauczycielskich, preparand oraz kształcenia nauczycieli : organ Zarządu Głównego Sekcji Seminariów Nauczyc.[ielskich] T. N. S. W. - Kraków : Nakładem Wydawnictwa, 1925-1932.
 24. Polska Oświata Pozaszkolna : pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1924-1934.
 25. Praca Oświatowa / Instytut Oświaty Dorosłych [et.al]. - Warszawa : [s.n.], 1935-1939.
 26. Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1922-1950.
 27. Praktische Schulphysik : Zeitschrift für d. physikalischen - Detmold ; Berlin : Nauck, 1921-1944 : 1949-1951.
 28. Przegląd Humanistyczny : kwartalnik naukowy i pedagogiczny wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z pomocą Ministerstwa W. R. i O. P. pod redakcją Wiktora Wąsika. - Warszawa : TNSŚiW, 1922-1925, 1930-1933.
 29. Przegląd Oświatowy :  miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu poświęcony sprawom oświatowym i kulturalnym / Pod red. A. Lisieckiego. - Poznań :  nakł. Towarzystwa Czytelni Ludowych,  1910-1939.
 30. Przegląd Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego / redaktor i wydawca E[ugeniusz] Babiński. - Warszawa :  [s.n.], 1882-1905.
 31. Przegląd Pedagogiczny : organ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego / red. Bogdan Nawroczyński. - Warszawa :  [S.N.P.], 1917-1939.
 32. Przegląd Pedagogiczny. Sprawy Towarzystwa : organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych /  [red. Tomasz Świętochowski]. - [Warszawa] : Tomasz Świętochowski, 1920-1922.
 33. Przegląd Społeczny : miesięcznik poświecony zagadnieniom pracy społecznej i opieki nad dzieckiem : organ Centr.[alnego] Komitetu Opieki nad Żyd.[owskimi] Sierotami we Lwowie / red. Leon Weinstock. - Lwów : Centralny Komitet Opieki nad Żydowskimi Sierotami, 1927-1939.
 34. Przegląd Wychowawczy  / red. T.A. Koziara. - Warszawa : Wydawca T. A. Koziara, 1912-1914.
 35. Przewodnik Oświatowy  : organ Towarzystwa Szkoły Ludowej, poświęcony sprawom oświaty pozaszkolnej i narodowego wychowania ludu polskiego / [Red. nacz.: Maryan Stępowski]. - Kraków : Towarzystwo Szkoły Ludowej, 1907-1939.
 36. Przewodnik Oświaty Dorosłych / pod redakcją A. Konewki i K. Korniłowicza. - Warszawa : Wydaw. Federacji Oświatowej Organizacyj Społecznych, 1929.
 37. Przewodnik Pracy Społecznej / organ Związku Nauczycielstwa Polskiego ; [red. Jan Nowak i Kazimierz Maj]. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1934-1939.
 38. Przyjaciel Szkoły : dwutygodnik nauczycielstwa polskiego / [red. Leonard Borkowski]. - Poznań : Leonard Borkowski, 1922-1939.
 39. Reforma Szkolna : kwartalnik poświęcony reformie wychowania i nauczania. - Kraków : Towarzystwo "Zreformowanie Wychowania i Nauczania", 1904-1913.
 40. Rocznik Pedagogiczny : poświęcony sprawom szkolnictwa powszechnego na terenie M. Poznania / [pod red. dr Władysława Sperczyńskiego]. - Poznań : [s.n.] 1933-1935.
 41. Rocznik Pedagogiczny : wydawany staraniem i pod redakcyą S. Dicksteina przy współudziale wielu pedagogów. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1881-1884, 1923-1930.
 42. Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / pod red. Jakóba Hoffmana. - Równe : nakł. Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1930-1939.
 43. Ruch Pedagogiczny  : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego" / red. Henryk Kanarek. - Kraków :  Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego, 1912-1949.
 44. Ruch Społeczno-Oświatowy / Towarzystwo Czytelni Ludowych, Polska Macierz Szkolna ; [red. Karol Milik]. - Poznań : Towarzystwo Czytelni Ludowych, 1938-1939.
 45. Schule und Erziehung : Vierteljahresschr. für d. wissenschaftl. Grundlegung d. kath. Schulbewegung / hrsg. von der Zentralstelle der Katholischen Schulorganisation Deutschlands. - Düsseldorf : Kath. Schulorganisation, 1918-1933.
 46. Schweizerische pädagogische Zeitschrift / Zürich : Orell Füssli, 1891–1929.
 47. Szkoła Polska : pismo miesięczne poświęcone pedagogice. - Poznań : Nakładem Redakcyi, 1849-1853.
 48. Szkoła Polska na Emigracji : organ Związku Polskiego Nauczycielstwa we Francji : miesięcznik poświęcony sprawom pedagogicznym oraz oświatowo-szkolnym w Wychodźtwie / pod red. H. Krąkowskiego i J. Wiącka. - Lille : ZPN we Francji, 1925-.
 49. Szkoła Powszechna : kwartalnik pedagogiczny, poświęcony sprawom wychowania i nauczania szkolnego oraz kształcenia nauczycieli, wydawany nakładem Ministerstwa W. R. i O. P. / pod red. Anieli Szycówny. - Warszawa : Nakł. Ministerstwa WRiOP, 1920-1928.
 50. Szkoła Rolnicza : czasopismo komisji nauczycielstwa szkół rolniczych Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : ZNP, 1936-.
 51. Szkoła Specjalna : kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych, organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / Warszawa : Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej / red. Maria Grzegorzewska. - Warszawa :  Michał Wawrzynowski,  1924-1939,  1946-1948, 1957-.
 52. Szkoła Zawodowa : miesięcznik poświęcony sprawom szkolnictwa zawodowego : organ Stowarzyszenia N i P. D. S. Z. / red. odpowiedzialny Ludwik Krąkowski. - Poznań : Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Dokształc. Szkół Zawod., 1926-1935.
 53. The Pedagogical Seminary. - Worcester, Mass. : J.H. Orpha, 1891-1924.
 54. Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne : organ Polskiego Towarzystwa Historycznego dla spraw nauczania historji / red. Kazimierz Tyszkowski. - Lwów : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1933-1939.
 55. Wychowanie Fizyczne : organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej oraz Polskiego Związku Sokolego / red. nacz. E. Piasecki. - Poznań :  Rada Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego i innych zrzeszeń,  1920-1938/39 ; 1947-1950.
 56. Wychowanie Nowoczesne  / Organ Towarzystwa Zwolenników Nowoczesnego Wychowania ; red. Jan Hellmann. - Warszawa : Towarzystwo Zwolenników Nowoczesnego Wychowania, 1927-1928.
 57. Wychowanie Przedszkolne : czasopismo poświecone sprawom wychowania dzieci w wieku przedszkolnym : organ Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego. - Warszawa : [s.n.], 1926-1939.
 58. Życie Szkolne : miesięcznik pedagogiczno-społeczny Związku Poskich Nauczycieli Szkół Powszechnych Oddziału Włocławskiego. - Włocławek : Spółdzielcza Księgarnia Szkolna, 1922-1939.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.