Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

Czasopisma dotyczące teorii pedagogiki

 1. Biuletyn Informacyjny Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania. - Warszawa : [s.n.], 1930-1932
 2. Chowanna : kwartalnik poświęcony naukowym zagadnieniom wychowania / Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. - Katowice :  Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego, 1929-.
 3. Czasopismo Pedagogiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego, redagowanego w C.K. Radzie Szkolnej Krajowej. - Lwów :  Nakł. C.K. Rady Szkolnej Krajowej, 1912-1920.
 4. Die Quelle :  Monatshefte für pädagogische Reform. - Wien [u.a.] : Verl. für Jugend u. Volk, 1922–1934.
 5. Głos Szkoły Zawodowej : organ Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych. - Warszawa : [s. n.], 1929-1939.
 6. Journal of educational psychology. - [Washington, etc.] : American Psychological Association, 1910-.
 7. Kultura i Wychowanie / nakładem Zarządu Głównego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych ; [red. Bohdan Suchodolski]. - Warszawa : T.N.S.W., 1933 -1939.
 8. Kultura Pedagogiczna / pod red. Z. Mysłakowskiego. - Warszawa ; Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1933.
 9. Kwartalnik Pedagogiczny : organ Sekcji Pedagogicznej Stowarzyszenia Chrz.-Narod. Naucz. Szkół Powszechnych. - Warszawa : SChNNSP, 1929-1938.
 10. Levana  : rassegna bimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica. - Firenze, 1922-1928.
 11. Miesięcznik Pedagogiczno-Literacki Nauczycieli Szkól Podstawowych / red. nacz. Edward Walawski. - Dubno : Adam Stefaniak, 1927-.
 12. Miesięcznik Pedagogiczny : pismo poświęcone szkole i rodzinie : organ Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie. - Cieszyn :  Józef Góral, 1892-1939.
 13. Minerwa Polska : kwartalnik poświecony historji szkolnictwa i wychowania w Polsce / pod red. Stanisława Łempickiego. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1927-1930.
 14. Muzeum : czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych / red. Roman Palmstein. - Lwów :  Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, 1885-1939.
 15. Oświata i Wychowanie : czasopismo wydawane nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Warszawa :  MWROP, 1929-1939.
 16. Oświata Ludowa : organ Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej /  red nacz. Kazimierz Lubecki , red. odpow. Józef Gancarczyk]. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej  1910-1913.
 17. Oświata Polska :  organ Wydziału Wykonawczego Polskich Towarzystw Oświatowych /  red. odpowiedzialny i wydaw. Józef Stemler. - Warszawa :  Józef Stemler,  1924-1939.
 18. Oświata Pozaszkolna : dodatek do Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego poświęcony zagadnieniom pracy społ[eczno]-oświatowej okręgu / Oddział Oświaty Pozaszkolnej Kuratorjum O.S.P. - Poznań : Nakł. Wydaw. Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego, 1934-1939.
 19. Oświata Pozaszkolna : pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych / red.: Eustachy Nowicki. - Warszawa : Nakł. Ministerstwa W.R.i O.P., 1921-1923.
 20. Pädagogisches Jahrbuch / Wiener Pädagogische Gesellschaft. - Wien : Wiener Pädagogische Gesellschaft, 1879-1934.
 21. Pädagogisches Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde. - Frankfurt, M. : Hermann, 1856-1862.
 22. Pedagogium :  czasopismo poświęcone psychologii nauczyciela i sposobom jego kształcenia. - Toruń : Wydawnictwo Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, 1938-1939.
 23. Pedagogjum : miesięcznik poświęcony sprawom seminariów nauczycielskich, preparand oraz kształcenia nauczycieli : organ Zarządu Głównego Sekcji Seminariów Nauczyc.[ielskich] T. N. S. W. - Kraków : Nakładem Wydawnictwa, 1925-1932.
 24. Polska Oświata Pozaszkolna : pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1924-1934.
 25. Praca Oświatowa / Instytut Oświaty Dorosłych [et.al]. - Warszawa : [s.n.], 1935-1939.
 26. Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1922-1950.
 27. Praktische Schulphysik : Zeitschrift für d. physikalischen - Detmold ; Berlin : Nauck, 1921-1944 : 1949-1951.
 28. Przegląd Humanistyczny : kwartalnik naukowy i pedagogiczny wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z pomocą Ministerstwa W. R. i O. P. pod redakcją Wiktora Wąsika. - Warszawa : TNSŚiW, 1922-1925, 1930-1933.
 29. Przegląd Oświatowy :  miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu poświęcony sprawom oświatowym i kulturalnym / Pod red. A. Lisieckiego. - Poznań :  nakł. Towarzystwa Czytelni Ludowych,  1910-1939.
 30. Przegląd Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego / redaktor i wydawca E[ugeniusz] Babiński. - Warszawa :  [s.n.], 1882-1905.
 31. Przegląd Pedagogiczny : organ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego / red. Bogdan Nawroczyński. - Warszawa :  [S.N.P.], 1917-1939.
 32. Przegląd Pedagogiczny. Sprawy Towarzystwa : organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych /  [red. Tomasz Świętochowski]. - [Warszawa] : Tomasz Świętochowski, 1920-1922.
 33. Przegląd Społeczny : miesięcznik poświecony zagadnieniom pracy społecznej i opieki nad dzieckiem : organ Centr.[alnego] Komitetu Opieki nad Żyd.[owskimi] Sierotami we Lwowie / red. Leon Weinstock. - Lwów : Centralny Komitet Opieki nad Żydowskimi Sierotami, 1927-1939.
 34. Przegląd Wychowawczy  / red. T.A. Koziara. - Warszawa : Wydawca T. A. Koziara, 1912-1914.
 35. Przewodnik Oświatowy  : organ Towarzystwa Szkoły Ludowej, poświęcony sprawom oświaty pozaszkolnej i narodowego wychowania ludu polskiego / [Red. nacz.: Maryan Stępowski]. - Kraków : Towarzystwo Szkoły Ludowej, 1907-1939.
 36. Przewodnik Oświaty Dorosłych / pod redakcją A. Konewki i K. Korniłowicza. - Warszawa : Wydaw. Federacji Oświatowej Organizacyj Społecznych, 1929.
 37. Przewodnik Pracy Społecznej / organ Związku Nauczycielstwa Polskiego ; [red. Jan Nowak i Kazimierz Maj]. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1934-1939.
 38. Przyjaciel Szkoły : dwutygodnik nauczycielstwa polskiego / [red. Leonard Borkowski]. - Poznań : Leonard Borkowski, 1922-1939.
 39. Reforma Szkolna : kwartalnik poświęcony reformie wychowania i nauczania. - Kraków : Towarzystwo "Zreformowanie Wychowania i Nauczania", 1904-1913.
 40. Rocznik Pedagogiczny : poświęcony sprawom szkolnictwa powszechnego na terenie M. Poznania / [pod red. dr Władysława Sperczyńskiego]. - Poznań : [s.n.] 1933-1935.
 41. Rocznik Pedagogiczny : wydawany staraniem i pod redakcyą S. Dicksteina przy współudziale wielu pedagogów. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1881-1884, 1923-1930.
 42. Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / pod red. Jakóba Hoffmana. - Równe : nakł. Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1930-1939.
 43. Ruch Pedagogiczny  : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego" / red. Henryk Kanarek. - Kraków :  Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego, 1912-1949.
 44. Ruch Społeczno-Oświatowy / Towarzystwo Czytelni Ludowych, Polska Macierz Szkolna ; [red. Karol Milik]. - Poznań : Towarzystwo Czytelni Ludowych, 1938-1939.
 45. Schule und Erziehung : Vierteljahresschr. für d. wissenschaftl. Grundlegung d. kath. Schulbewegung / hrsg. von der Zentralstelle der Katholischen Schulorganisation Deutschlands. - Düsseldorf : Kath. Schulorganisation, 1918-1933.
 46. Schweizerische pädagogische Zeitschrift / Zürich : Orell Füssli, 1891–1929.
 47. Szkoła Polska : pismo miesięczne poświęcone pedagogice. - Poznań : Nakładem Redakcyi, 1849-1853.
 48. Szkoła Polska na Emigracji : organ Związku Polskiego Nauczycielstwa we Francji : miesięcznik poświęcony sprawom pedagogicznym oraz oświatowo-szkolnym w Wychodźtwie / pod red. H. Krąkowskiego i J. Wiącka. - Lille : ZPN we Francji, 1925-.
 49. Szkoła Powszechna : kwartalnik pedagogiczny, poświęcony sprawom wychowania i nauczania szkolnego oraz kształcenia nauczycieli, wydawany nakładem Ministerstwa W. R. i O. P. / pod red. Anieli Szycówny. - Warszawa : Nakł. Ministerstwa WRiOP, 1920-1928.
 50. Szkoła Rolnicza : czasopismo komisji nauczycielstwa szkół rolniczych Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : ZNP, 1936-.
 51. Szkoła Specjalna : kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych, organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / Warszawa : Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej / red. Maria Grzegorzewska. - Warszawa :  Michał Wawrzynowski,  1924-1939,  1946-1948, 1957-.
 52. Szkoła Zawodowa : miesięcznik poświęcony sprawom szkolnictwa zawodowego : organ Stowarzyszenia N i P. D. S. Z. / red. odpowiedzialny Ludwik Krąkowski. - Poznań : Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Dokształc. Szkół Zawod., 1926-1935.
 53. The Pedagogical Seminary. - Worcester, Mass. : J.H. Orpha, 1891-1924.
 54. Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne : organ Polskiego Towarzystwa Historycznego dla spraw nauczania historji / red. Kazimierz Tyszkowski. - Lwów : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1933-1939.
 55. Wychowanie Fizyczne : organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej oraz Polskiego Związku Sokolego / red. nacz. E. Piasecki. - Poznań :  Rada Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego i innych zrzeszeń,  1920-1938/39 ; 1947-1950.
 56. Wychowanie Nowoczesne  / Organ Towarzystwa Zwolenników Nowoczesnego Wychowania ; red. Jan Hellmann. - Warszawa : Towarzystwo Zwolenników Nowoczesnego Wychowania, 1927-1928.
 57. Wychowanie Przedszkolne : czasopismo poświecone sprawom wychowania dzieci w wieku przedszkolnym : organ Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego. - Warszawa : [s.n.], 1926-1939.
 58. Życie Szkolne : miesięcznik pedagogiczno-społeczny Związku Poskich Nauczycieli Szkół Powszechnych Oddziału Włocławskiego. - Włocławek : Spółdzielcza Księgarnia Szkolna, 1922-1939.

 

Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.