Regulamin

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

 

§ 1

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanej dalej „Biblioteką”, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz korzystania z usług świadczonych przez Bibliotekę.

§ 2

 1. Zbiory Biblioteki udostępniane są:

  1. prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni Głównej i w Czytelni Bibliograficznej;

  2. drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni: książki i mapy, przezrocza, taśmy, kasety magnetofonowe,  gry planszowe,  kasety wideo, fazogramy i zestawy fotogramów, płyty CD-audio i DVD;

  3. drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni, do korzystania w Czytelni.

 2. Usługi informacyjno-bibliograficzne świadczy Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.

§ 3

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych w § 20.

§ 4

 1. Biblioteka jest czynna od 830 do 1930, w środy od 1300 do 1930, w soboty od 830 do 1430. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Biblioteka jest czynna poniedziałek, środa 1300 do 1930, wtorek, czwartek, piątek 830 do 1430, w soboty nieczynna.

 2. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.

 3. Szczegółowe zasady działania oraz godziny pracy wydziałów i filii określają regulaminy wewnętrzne.

§ 5

 1. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.

 2. Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane osobowe Czytelnika są zapisywane i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

 3. Przy zapisie w Wypożyczalni należy przedłożyć:

  1. nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia;

  2. nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia i studiowania

  3. studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką;

  4. niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości)

  5. pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.

 4. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 5. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 6. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 7. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić PBW w Krakowie o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.

 8. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

 9. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje nową kartę do jednego tygodnia.

 10. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.

 11. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:

  1. zablokowanie konta czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;

  2. automatyczne naliczanie przez komputerowy system biblioteczny opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

 12. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup innych materiałów wskazanych przez bibliotekarza.

§ 6

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:

  1. nauczyciele: 7 tytułów książek;

  2. nauczyciele studiujący oraz studenci więcej niż jednego kierunku: 10 tytułów książek;

  3. studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: 6 tytułów książek;

  4. pozostałe osoby: 4 tytuły książek;

  5. dodatkowo 4 tytuły materiałów audiowizualnych.

  6. dodatkowo 1 grę planszową z ewentualnymi dodatkami.

 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 4 tygodni, nauczycielom studiującym na okres 8 tygodni. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia.

 3. Z materiałów bibliotecznych znajdujących się w katalogu elektronicznym Czytelnik korzysta po uprzednim komputerowym ich zamówieniu. Wypożyczanie i udostępnianie tych materiałów rejestruje się wyłącznie elektronicznie.

 4. Na pozycje znajdujące się poza katalogiem komputerowym (w katalogach kartkowych) Czytelnik składa zamówienie w Wypożyczalni lub Czytelni, a następnie wypełnia rewers.

 5. System elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie przewiduje pisemnego potwierdzania zwrotu materiałów bibliotecznych.

 6. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.

 7. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 3 dni od daty ich zwrotu przez poprzedniego czytelnika.

 8. Materiały biblioteczne można zamawiać, prolongować i rezerwować poprzez katalog OPAC www.

 9. Zamówienia na pozycje znajdujące się w budynkach magazynowych Biblioteki są realizowane do 30 minut w godzinach od  830 do 1915, w środy od 1300 do 1915, w soboty od 830 do 1415.

§ 7

Nie wypożycza się na zewnątrz:

 1. druków wydanych do 1945 r. włącznie;
 2. druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;
 3. materiałów bibliotecznych należących do zbiorów Czytelni Głównej i Czytelni Bibliograficznej;
 4. winylowych płyt gramofonowych.

§ 8

 1. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.

 2. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

§ 9

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:

  1. pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;

  2. wpisania się do zeszytu odwiedzin.

 2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

 4. Samowolne korzystanie ze zbiorów Czytelni dopuszcza się wyłącznie w odniesieniu do gazet i czasopism bieżących.

 5. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

§ 10

 1. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz, w zależności od ich formatu oraz poczytności.

 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na książki z Magazynu do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 5 woluminów.

 3. Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu z Magazynu dzieł w następnych dniach, dyżurujący bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.

 4. Stare druki udostępnia się wyłącznie do badań naukowych po ustaleniu terminu i za zgodą Dyrektora Biblioteki.

§ 11

 1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach krakowskich.

 2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.

§ 12

Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.

§ 13

 1. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.

 2. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

 3. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 14

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników komputery oraz Tablety marki Apple: iPady wraz z akcesoriami.

 2. W przypadku udostępniania urządzeń mobilnych bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 3. Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych i tabletów w godzinach otwarcia agend w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych jest większa niż liczba sprzętu informatycznego. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z urządzenia ograniczony jest do jednej godziny.

 4. Z urządzeń mobilnych Czytelnik może korzystać w Czytelni Głównej. Urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane do lekcji i warsztatów organizowanych przez Bibliotekę – wówczas będą niedostępne do czasu ukończenia zajęć.

 5. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sprzętu informatycznego.

 6. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.

 7. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:

  1. tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;

  2. naruszać praw autorskich i licencyjnych;

  3. wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).

 8. Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne lub odpłatnie wydrukować.

 9. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do urządzenia słuchawki (udostępnia je dyżurujący bibliotekarz).

 10. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

 11. Zabrania się prób przełamywania zabezpieczeń lub nieautoryzowanej modyfikacji systemu operacyjnego tabletu.

 12. Czytelnik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.

 13. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.

 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.

 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu jak i szkód wykonanych za pośrednictwem użyczonego sprzętu.

 16. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.

 17. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 15

 1. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.

 2. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§ 16

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

§ 17

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.

 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

 3. Nauczyciele organizujący grupę lekcyjną są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie lub osobiście w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym, najpóźniej na trzy dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.

 4. Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem oraz w celach marketingowych.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

 6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 7. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

 8. Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.

§ 18

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

  1. odkupić identyczny egzemplarz, lub

  2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub

  3. dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub

  4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.

 2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.

 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 19

 1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.

 2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:

  1. wydruki komputerowe;

  2. nagrywanie na płyty CD;

  3. kopiowanie danych z nośnika na nośnik;

  4. skanowanie;

  5. kserowanie.

 3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.

§ 20

 1. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do regulaminu:

  1. za usługi reprograficzne;

  2. za przesłanie materiałów bibliotecznych;

  3. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

  4. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

  5. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.

 2. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.

§ 21

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelniach i Wypożyczalni.

 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

 3. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

§ 22

Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Czytelni Głównej, lub wrzucać do skrzynki na uwagi Czytelników znajdującej się w Wypożyczalni.

§ 23

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

 3. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 2 podejmuje Kierownik Wydziału w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

§ 24

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

§ 25

O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy Biblioteki.

§ 26

Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW obowiązujący od dnia 1 września 2015 r.

§ 27

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 1/17

 

Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (PBW) w Krakowie

z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie opłat pobieranych przez PBW w Krakowie i Filiach

   Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U.2012.642 z późn. zm.) oraz § 19 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług PBW w Krakowie zarządza się, co następuje:

§ 1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Filie usytuowane w Chrzanowie, Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, Słomnikach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach pobierają opłaty:

 1. za wypożyczenia międzybiblioteczne: koszt przesyłki wg obowiązujących cen usług pocztowych;
 2. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych 1,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki od każdej jednostki bibliotecznej;
 3. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych: do dziesięciokrotnej rzeczywistej wartości jednostki inwentarzowej oraz koszt niezwrócenia w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zarządzenia;
 4. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej 5,00 zł;
 5. za usługi reprograficzne ze zbiorów Biblioteki:
  1. za odbitkę ksero 1 strony 0,20 zł,
  2. za wydruk 1 strony 0,20 zł,

    

  3. za 1 skan do formatu nie większego niż A-4 0,50 zł (maksymalnie 

   5 skanów).
  4. za utrwalenie na nośniku CD lub DVD zwrot ceny nośnika zakupionego przez Bibliotekę.

Uwaga! Dla nauczycieli będących użytkownikami PBW w Krakowie wraz z Filiami usługa skanowania artykułów z czasopism lub fragmentów z książek z naszych zbiorów wykonywana jest nieodpłatnie (maksymalnie 10 skanów). Warunkiem jest złożenie zamówienia osobiście lub mailowo w oddziale Biblioteki, do którego czytelnik został zapisany. Do zamówienia należy dołączyć numer swojej karty bibliotecznej.

§ 2

Za każdą dokonana opłatę Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

 

§ 3

Wysokość opłat może ulec zmianie.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 8/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.