Zaproszenie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na:

III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,

które odbędzie się

w dniach 18–19 czerwca 2015 r.

Temat konferencji brzmi:

„Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony”.

     Obok troski o dobre podręczniki, programy nauczania i właściwą organizację systemu szkolnego, niezwykle ważną pozycję w hierarchii zadań oświatowych zajmuje problematyka kształcenia i doskonalenia pracy nauczyciela. To nauczyciel – jego kompetencje i osobowość – mają bezpośredni wpływ na wiedzę i moralność młodych pokoleń. Na nauczycielu spoczywa ogromna odpowiedzialność i poważne zadania.

     Biblioteki pedagogiczne zostały utworzone dla nauczycieli i w całej swej historii służą przede wszystkim tej grupie odbiorców. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość stawia przed nauczycielami i ich bibliotekami coraz to nowe wyzwania. Rozporządzenie MEN z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369) nakłada na biblioteki obowiązek organizowania i wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dotychczasowe wspieranie środowiska oświatowego przekształci się zatem w celowe, zaplanowane działanie, nakierowane na określony rezultat. Pragniemy, aby III Forum stało się okazją do zaprezentowania przykładów dotychczasowych dobrych praktyk, nowoczesnych form współpracy ze środowiskiem oświatowym oraz ciekawych, nowatorskich działań i rozwiązań. Ufamy, że wygłoszone referaty rozszerzą naszą wiedzę na temat różnorodnych form wspomagania, a spotkanie zaowocuje wypracowaniem bogatej oferty w tym obszarze.

     Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych interesujących się szkolnictwem, edukacją i szeroko rozumianą pedagogiką (uniwersytety, instytuty), ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz nauczycieli. Obrady chcielibyśmy skupić wokół następujących zagadnień:

  • nowoczesne formy działań biblioteki pedagogicznej wspierające rozwój nauczyciela i placówki oświatowej,
  • działalność biblioteki pedagogicznej w lokalnym środowisku oświatowym,
  • oczekiwania użytkowników wobec bibliotek pedagogicznych (m.in. proces doskonalenia pracy szkół i nauczycieli),
  • współpraca z poradniami i placówkami doskonalenia w zakresie zaspokajania potrzeb nauczycieli,
  • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  • wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniami,
  • innowacyjne formy pracy w bibliotece pedagogicznej.

     Zapraszamy zatem po raz trzeci do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, gdzie wspólnie podejmiemy dyskusje i próby wskazania nauczycielowi, jak ważnym jest dla nas klientem i jaką ofertę, wychodzącą naprzeciwko jego potrzeb, posiadamy i możemy zaproponować.

 

Patronat honorowy

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego JM Rektor prof. dr hab. Michał Śliwa

Małopolska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

 

Partnerstwo Miasta Krakowa

nowy logotyp krakow

 

Patronat medialny

Lustro Biblioteki   Biblioteka w Szkole  ebp 170px szer
Hejnał Oświatowy Czasopismo N@uczyciel www krakow pl