Czasopisma dla nauczycieli

 1. Fizyka i Chemja w Szkole = La Physique et la Chimie à L'École / Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Oddział Metodyki Fizyki i Chemji. - Warszawa : Książnica Atlas, 1927-1928, 1933-1939.
 2. Gimnazjum : organ Sekcji Szkolnictwa Średniego Związku Nauczycielstwa Polskiego / [red. nacz. Stefan Drzewiecki, red. odpow. Wanda Dutkiewiczówna]. - Warszawa : Wydawca w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Machowski, 1933-1937.
 3. Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. - Warszawa :  Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych,  1917 -1939, 1945-.
 4. Głos Nauczycielstwa Ludowego : organ Związku Nauczycielstwa Ludowego, poświęcony sprawom zawodowym / red. Stanisław Nowak. - Kraków :  Związek Nauczycielstwa Ludowego, 1906-1916.
 5. Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde. - Frankfurt, M. : Hermann, 1851-1855.
 6. Kalendarz "Szkoły" : tygodnika pedagogicznego wychodzącego we Lwowie na rok .... - Lwów :  Nakł. Towarzystwa Pedagogicznego,  1887-1903.
 7. Kalendarz dla Nauczycieli : na rok ..., który jest rokiem ... majacym ... dni /  wydany staraniem Towarzystwa Pedagogicznego przez Karola Widmanna. - Lwów : TP, 1874-1875.
 8. Kalendarz Nauczycielski na rok ... / Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych ; pod red. Romana Tomczaka. - Warszawa : Zarząd Główny Związku PNSP, 1927-1939.
 9. Kalendarz Nauczycielski P.K.O. Pocztowej Kasy Oszczędności na Rok Szkolny ....[Warszawa : \b s.n.], 1933-1939.
 10. Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży / [Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej]. - Poznań :  [s.n.], 1922-1934.
 11. Matematyka i Szkoła : czasopismo poświęcone zagadnieniom dotyczącym matematyki elementarnej i jej nauczania w szkołach średnich /  pod red. Bronisława Bieleckiego. - Lwów ; Warszawa : S.A. Książnica Atlas T.N.S.W., 1938-1939
 12. Muzyka w Szkole : miesięcznik pedagogiczno-muzyczny /  wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ; red. Hławiczka Karol. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego,  1929-1933.
 13. Nauczanie Matematyki i Fizyki. - Warszawa : [Tadeusz Gutkowski], 1917-1918.
 14. Nauczyciel Ludowy /pod red. Józefa Bałabana. - Lwów :  [s.n.],  1916-1925.
 15. Nauczyciel Polski : organ Nauczycielstwa Szkół Powszechnych zrzeszonego w Polskiem Towarzystwie Pedagogicznym. Nauczyciel Polski. - Przemyśl : [s.n.], 1919-1939.
 16. Nowe Tory : miesięcznik pedagogiczny / pod red. Stanisława Kalinowskiego. - Warszawa : St. Kalinowski, 1906-1914.
 17. Ognisko Nauczycielskie : miesięcznik poświęcony teorji i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regjonalizmu, oraz sprawom organizacyjno-społecznym / Komisja Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Komisji Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1929-1939.
 18. Ogniskowiec : dwutygodnik Komisji Śląskiej Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych /  [red. kom. z J. Syską na czele]. - Katowice : Komisja Śląska Zarządu Głównego Z.P.N.S.P, 1925- R. 15 (1938/39).
 19. Pädagogisches Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde [czasopismo]. - Frankfurt, M. : Hermann, 1856-1862.
 20. Parametr : czasopismo poświęcone nauczaniu matematyki / pod red. A. M. Rusieckiego przy współudziale S. Straszewicza. - Warszawa ; Poznań : Nakł. Księgarni św. Wojciecha, 1930-1939.
 21. Polonista : czasopismo poświęcone sprawom nauczania języka polskiego w szkołach powszechnych, średnich, ogólnokształcących i zawodowych oraz zakładach kształcenia nauczycieli / [red. Włodzimierz Gałecki i in]. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Bibljoteka Polska", 1930-1947.
 22. Poradnik w Sprawach Nauczania i Wychowania oraz Administracji w Szkołach Średnich Ogólnokształcących i w Seminarjach Nauczycielskich. - Warszawa : Książnica-Atlas, 1929-1939.
 23. Praca Ręczna w Szkole : organ Tow. Miłośników Robót Ręcznych  / TMRR ; red. Władysław Przanowski. - Warszawa : TMRR, 1927-1939.
 24. Praca w  Klasach Łączonych : organ wydziału pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego poswięcony praktyce wychowania i nauczania w szkołach powszechnych : o klasach łączonych / red. Mieczysław Kotarbiński. - Warszawa : Wydawca Stanisław Machowski, 1933-1937.
 25. Praktyka Szkolna : dodatek do "Szkoły" organu Towarzystwa Pedagogicznego / red. nacz. i odpow. Ludwik Pierzchała. - Lwów :  Nakładem TP,  1901-1917.
 26. Przedszkole : organ Sekcji Wychowawczyń Przedszkoli Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Wydawca Stanisław Machowski, 1933-1939.
 27. Przegląd Matematyczno-Fizyczny : [kwartalnik naukowy i pedagogiczny] / pod red. W. Wojtowicza i S. Straszewicza. - Warszawa : nakł. Książnicy Polskiej T.N.S.W., 1923-1925.
 28. Rysunek i Zajęcia Praktyczne : organ Sekcji Nauczycieli Zajęć Praktycznych i Rysunku Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Wydawca w imieniu ZNP Stanisław Machowski, 1934-1939.
 29. Rysunek w Szkole : kwartalnik / organ Zespołu Nauczycieli Rysunku Ogniska Metodycznego w Wilnie. - Wilno : Ognisko Metodyczne Rysunku, 1939.
 30. Rysunki i Zajęcia Praktyczne : organ Sekcji Nauczycieli Zajęć Praktycznych i Rysunku Związku Nauczycielstwa Polskiego : [bezpłatny dodatek do nr... "Głosu Nauczycielskiego"]. - Warszawa : Wydawca w imieniu ZNP Stanisław Machowski , 1933-1934.
 31. Sprawy Nauczycielskie : miesięcznik poświęcony sprawom organizacyjnym oraz pedagogiczno - dydaktycznym : organ Zarządu Wileńskiego Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Wilno : Szczepan Stec, 1930-1939.
 32. Sprawy Szkolne : miesięcznik pedagogiczny : czasopismo poświęcone zagadnieniom nauczania i wychowania / red. Zygmunt Lipka. - Warszawa : [s.n.], 1908.
 33. Sprawy Szkolne : organ Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej : kwartalnik poświęcony administracji szkolnej, nauczaniu i wychowaniu. - Warszawa :  Związek Inspektorów Szkolnych w Rzplitej Polskiej, 1925-1933, 1936-1939.
 34. Sprawy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (T.N.S.W.) : dodatek tygodniowy do "Przeglądu Pedagogicznego" / [red. Kaz. Pluciński]. - Warszawa : Zarząd Główny T.N.S.W., 1923-1925.
 35. Szematyzm Nauczycielski wraz z Kalendaryum na rok… - R.18 (1904) - R.22 (1909).
 36. Szkolnictwo : organ nauczycieli ludowych. - Nowy Sącz : Józef Gutowski, 1895-1913.
 37. Szkolnictwo Ludowe : organ nauczycielstwa ludowego : [dwutygodnik pedagogiczny]. - Nowy Sącz : Henryk Kisielewski, 1891-1895.
 38. Szkolnictwo Zawodowe : organ Związku Nauczycielstwa Polskiego Sekcji Szkolnictwa Zawodowego. - Warszawa :  ZNP, 1934-1939.
 39. Szkolnictwo Zawodowe :  miesięcznik : organ Sekcji Nauczycieli Szkół Zawodowych T.N.S.W.: dodatek miesięczny do "Przeglądu Pedagogicznego" / pod kier. Bolesława Gładycha. - Warszawa : Nakładem Zarządu Głównego T.N.S.W., 1927-1932.
 40. Szkoła : pismo poświęcone sprawom szkół ludowych i średnich tudzież seminaryów nauczycielskich. - Lwów : K. Wild, 1868-1939.
 41. Szkoła Dokształcająca Zawodowa : miesięcznik : organ Sekcji Szkolnictwa Dokształcającego Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1933-1938.
 42. Szkoła i Wiedza :  miesięcznik poświęcony praktyce szkolnej oraz samokształceniu nauczycieli szkół powszechnych /  red. nacz. i odpow. Dr. Henryk Gaertner. - Lwów : nakł. K. S. Jakubowskiego,  1926-1928.
 43. Śpiew w Szkole :  organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i Śpiewu Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa :  Wydawca w imieniu ZNP : Stanisław Machowski,  1933-1939.
 44. Teatr w Szkole : miesięcznik Związku Nauczycielstwa Polskiego ; red. Jędrzej Cierniak. - Warszawa : Nakł. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1934-1939.
 45. Wiadomości Nauczycielskie : organ Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich - oddział Lwów. - Lwów : Związek Zawodowy N. P. Szk. Śr, 1926 -.
 46. Wiadomości Pedagogiczno-Handlowe : organ Sekcji Głównej Handlowej Stow. Nauczycieli Szkół Zawodowych / pod red. Andrzeja Bieńka. Wiadomości Pedagogiczno-Handlowe. - Warszawa : Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych, 1938-1939.
 47. Wychowanie Fizyczne w Szkole : organ Sekcji Nauczycieli Wychowania Fizycznego Związku Nauczycielstwa Polskiego / red. Feliks Frankiewicz. - Warszawa : Nakł. Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1933-1939.
 48. Wychowanie w Grupie : miesięcznik poświęcony sprawom wychowania dzieci i młodzieży w zakładach wychowawczych, szkołach, bursach, świetlicach itp. / pod red. Ireny Chmielewskiej i Zofii Derwiszowej - Warszawa, Instytut Higieny Psychicznej, 1938.
 49. ZNP : organ Krakowskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego /  red. Wł. Sienko. - Kraków :  Władysław Sienko, 1933-1939.
 50. Życie Nauczycielskie : Organ Zawodowego Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Rzeczpospolitej Polskiej. - Warszawa : Zaw. Zrzesz. Naucz. Szk. Powsz. Rz. P., 1926-1939.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.